วันเสาร์, 30 พฤษภาคม 2563

จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ​ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 18 ก.พ.63 ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รองผู้กำกับการจราจร ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการกองพัสดุ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ด้วยจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาติณสูลานนท์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างคุณลักษณะให้ผู้เข้าแข่งขันมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา ตลอดจนเป็นการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อในจังหวัดสงขลา สู่ความเป็นเลิศและพัฒนาสู่การแข่งกีฬาอาชีพ เป็นโครงการส่งเสริมสนับสนุนและเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา โอเพ่นคัพ ครั้งที่1  ประจำปี 2563) อาทิ ฝ่ายที่พัก ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแพทย์และพยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วรางคณา ราชแก้ว /ข่าว

จิรพัฒน์ – วิทยา /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา