วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

ทม.คอหงส์ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น เขตภาคใต้ ครั้งที่2/2563ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จ.นครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนเทศบาลเมืองคอหงส์ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น เขตภาคใต้ ครั้งที่2/2563 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช