วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รหญ.(สธ.)ร่วมสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่งตรวจสอบประเมินสถานประกอบการภายในอาคารผู้โดยสาร ทหญ. ตามมาตรการผ่อนคลายเพื่อปัองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) นำโดยนายชูวิทย์ พันธุ์เณร รหญ.(สธ.) พร้อมพนักงาน ทหญ. รับการตรวจติดตามสถานกิจการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดสงขลาได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติ การควบคุมโรคอำเภอคลองหอยโข่ง โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่งเป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ เพื่อกำกับ ติดตาม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามมาตรการการผ่อนคลายการปัองกันการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ อาคารผู้โดยสาร ทหญ.