วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

เทศบาลเมืองควนลังเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.- 16.30 น.เทศบาลเมืองควนลังเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้พนักงานเทศบาลทุกสำนัก ทุกกอง ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน และตัวแทนอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง ชุมชนละ 2 คน ลงพื้นที่

โดยแบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง ทั้งหมด 3 เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 มี 2 จุด คือ ศาลาอเนกประสงค์ท่าเคียน และ ลานกีฬาชุมชนบ้านเนินเขา
เขตเลือกตั้งที่ 2 มี 3 จุด คือ โรงเรียนบ้านบ้านแฟบ, บ้านสมาชิกสภา สาธร ประสบแก้ว และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองควนลัง (กม.6)
เขตเลือกตั้งที่ 3 มี 2 จุด คือ สนามกีฬาเนินขุมทอง และศาลาอเนกประสงค์ชุมชนนพคล้าย (เปิดรับลงทะเบียน 2 วัน คือ วันจันทร์ที่ 18 และวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 )