ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 49)


             วันที่18 ม.ค. 61 ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ทสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 49) โดยมีผู้อำนวยการสำนัก กกพ. กรรมการคพรฟ.  ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม            สำหรับการประชุมในวันนี้ โดยมีประเด็นเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ. ศ. 2560 การดำเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 และรายงานผลการเบิกจ่ายงบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561


            ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุม ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 , การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560, การเปลี่ยนแปลงผู้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ     พ. ศ. 2561, โครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณไม่เกิน 3 แสนบาท ต่อโครงการ และการรับรองงบการเงินประจำไตรมาส 1 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อีกด้วย

2
มรภ.สงขลา ปั้น นศ. “สิงห์สมิหลา” คิดโครงการพัฒนาท้องถิ่น


                มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดสิงห์สมิหลาพัฒนาท้องถิ่น ฝึกนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ทำโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย พร้อมเปิดประสบการณ์แหล่งเรียนรู้จริงนอกห้องเรียน            นายศดานนท์ วัตตธรรม อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้เสนอโครงการสิงห์สมิหลาพัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากทางโปรแกรมฯ จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความสามารถ และนำความรู้ที่ได้ไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ท้องถิ่นรอบข้างมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวนักศึกษาที่เกิดการเรียนรู้การดำเนินงาน ประโยชน์ต่อพื้นที่และท้องถิ่นในลักษณะของการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น ในรายวิชานโยบาย แผน และโครงการสำหรับชุมชน ที่จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการวางแผน จึงจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางของหลักสูตรและควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนในห้อง


            นายศดานนท์ กล่าวว่า โครงการสิงห์สมิหลาพัฒนาท้องถิ่นเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกทำโครงการบริการสาธารณะให้กับชุมชน ก่อให้เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการศึกษานอกห้องเรียน ณ แหล่งเรียนรู้จริง ภายใต้การควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ประจำโปรแกรมฯ ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนการสอนที่บูรณาการร่วมกับการพัฒนานักศึกษาและบริการสาธารณะให้แก่ท้องถิ่นต่างๆ บนพื้นฐานของนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทักษะความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ความรับผิดชอบและความสามารถในการผลิตผลงาน การสื่อสารและความร่วมมือกัน เป็นการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาแก่นักศึกษาให้เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์


            อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ตนได้นำนักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง (อบต.รำแดง) อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยเข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อ แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นจาก นายอุดม ทักขระ นายกอบต.รำแดง พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อที่นักศึกษาจะได้นำความรู้มาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการของตนเองต่อไป


            สำหรับโครงการต่างๆ ที่นักศึกษาตั้งใจจะจัดทำขึ้น ประกอบด้วย 1. สิงห์สมิหลาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดท้ายยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 200 ปี ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมล้ำค่า ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญที่ควรค่าแก่การศึกษาและเรียนรู้ แต่ภูมิทัศน์บางมุมมีความเสื่อมโทรม หากไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับภูมิทัศน์และอาจไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีก 2. สิงห์สมิหลาเติมความรู้ยาเสพติดให้น้อง ร.ร.วัดแช่มอุทิศ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและชุมชนหนาแน่น รวมทั้งพื้นที่ที่มีสถานบริการและมั่วสุมต่างๆ ประชากรกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็นเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนผู้ใช้แรงงาน และผู้ว่างงาน ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งผู้ค้าและผู้เสพ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ


3. สิงห์สมิหลาร่วมใจกำจัดขยะริมชายหาดชุมชนบ้านเกาะถ้ำ ต.เขารูปช้าง ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีจิตสาธารณะเข้าร่วมกำจัดขยะในสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเกิดของตนเอง 4. สิงห์รักษ์น้ำ ณ ต.เขารูปช้าง เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียที่ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ทั้งเรื่องสุขภาพอนามัยเพราะเป็นแหล่งระบาดของเชื้อโรค และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงนำโรค 5. สิงห์สมิหลาสร้างสื่อเพื่อน้องโรงเรียนวัดแม่เตย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลจากตัวเมือง โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียนค่อนข้างชำรุด ขาดสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและไม่เพียงพอ ทำให้โรงเรียนไม่สามารถก้าวทันโรงเรียนในตัวเมือง อีกทั้งนักเรียนยังมีผลการเรียนที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้เป็นปัญหาต่อโรงเรียนและประสิทธิภาพของผู้เรียนในการศึกษาระดับสูง 
3
หอการค้าจ.สงขลาแถลงข่าว การส่งมอบข้อมูลสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าเทพา ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


            วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์กรภาคเอกชนจังหวัดสงบขลา ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมอสังหาริมทรัพย่ สมาคมโรงแรมสงขลา-หาดใหญ่ ร่วมเป็นตัวแทนภาคเอกชน แถลงข่าว การส่งมอบข้อมูลสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าเทพา ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อดำเนินการศึกษาทางด้านวิชาการ หลังจากรับฟังข้อมูลทั้งสองด้าน คือ ข้อมูลความจำเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าเทพา และ ฝ่ายคัดค้านการก่อสร้าง โดยได้ไปมอบหนังสือให้อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลา เพื่อศึกษาข้อมูลเรื่องข้อกังวลต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล ความจริง ทีละประเด็น โดยเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยตั้งคณะทำงานจากนักวิชาการต่างๆ ที่มีความเป็นกลาง ชึ่งมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นมาร่วมด้วย ใช้เวลาศึกษา 3 เดือน โดยข้อกังวลมี 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ในภาคใต้มีไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่ 2.มลภาวะ ต่างๆเช่น น้ำที่สูบไปใช้ในโรงไฟฟ้า และปล่อยออกมาในทะเล จะมีสารปนเปื้อนอะไรบ้าง ระบบนิเวศในทะเลจะเป็นอย่างไร ประมงชายฝั่งจะกระทบอย่างไร ท่าเทียบเรือจะส่งผลอย่างไรบ้าง 3.การย้ายบ้าน 180 ครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่จะชดเชยอย่างไร จะไปอยู่ที่ไหน ซึ่งหลังจากการดำเนินการได้ผลออกมาอย่างไร ทางหอการค้าจะนำข้อมูลไปพูดคุยกับแต่ละฝ่ายให้เข้าใจ


            ส่วนในมุมมองของภาคเอกชนนั้น เห็นด้วยกับการมีโรงไฟฟ้า แต่จะสร้างด้วยเชื้อเพลิงอะไร ก็ต้องพิจารณากันว่าใช้ อะไร จะเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราควรร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อเป็นตัวกลาง ให้ได้ข้อสรุป ข้อกังวลต่างๆจะได้หมดไป การตัดสินใจวันนี้ ก็เพื่ออนาคต อีก 20 ปีข้างหน้า ต้องไม่เอาเปรียบประชาชน ทำเพื่อประโยชน์คนสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง4
ข่าวการศึกษา / PFP จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
« กระทู้ล่าสุด โดย adminkhaw เมื่อ มกราคม 16, 2018, 01:41:35 PM »
PFP จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561


            บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เปิดบ้านเอาใจหนูๆสู่โลกแห่งความสุข ชวนน้องๆร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทงานนี้จัดเต็มกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยจากผลิตภัณฑ์พีเอฟพีตลอดทั้งงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม จัด ณ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 25615
ข่าวการศึกษา / เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
« กระทู้ล่าสุด โดย adminkhaw เมื่อ มกราคม 16, 2018, 01:29:30 PM »
เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561


            เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 โดยนายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากนักเรียน และเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ การจับสลากมอบของรางวัลต่าง ๆ ให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
6
ช้าง คาร์นิวัล เวิลด์ ออฟอิลลูชั่น ล่องใต้ระเบิดความมันส์ จัดเต็มความสนุกเหนือจินตนาการถึงหาดใหญ่


            สนุกแบบจัดเต็มฉลองปีใหม่ยาวไปอย่างต่อเนื่อง ในกิจกรรม ช้าง คาร์นิวัล เวิลด์ ออฟอิลลูชั่น (Chang Carnival World of lllusion) : เปิดประสบการณ์เหนือจินตนาการแห่งโลกแฟนตาซีเฟส ที่ส่งความมันส์ไปถึงชาวหาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียง ได้สนุกแบบครบรสกับความบันเทิงเต็มรูปแบบตลอด 2 วัน ณ ลานข้างบิ๊กซี หาดใหญ่ จ.สงขลา


            ภายในงาน ช้าง คาร์นิวัล เวิลด์ ออฟอิลลูชั่น ได้เนรมิตความสนุกยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับ 3 โซนสุดอลังการ ไม่ว่าจะเป็น โซนช้างฟอเรสท์ พบกับต้นเห็ดยักษ์ที่คอยท้าทายคุณและแก๊งเพื่อนให้สนุกสุดเหวี่ยง มาพร้อมกับเกมส์สนุกอย่าง เกมส์ต้นไม้ไฟฟ้า ที่จะทำให้คุณและเพื่อนได้ลุ้นทุกวินาที ต่อด้วย โซนช้างโอเชี่ยน มาสัมผัสแมงกะพรุนกับดวงตายักษ์และดื่มด่ำไปกับความมันส์ในบรรยากาศใต้ท้องทะเลลึก และ โซนช้างเมาเทนท์ ร่วมสัมผัสหุบเขาความบันเทิงในโลกเหนือจิตนาการที่คุณและเพื่อนสามารถปลดปล่อยความสนุกแบบไร้ขีดจำกัด ด้วยโชว์สุดอลังการบนผลึกก้อนหิน มันส์กับปาร์ตี้สุดเจ๋งจาก บูมบูมแคช บุดดาเบลส โจอี้บอย บิ๊กแอส 25Hours แจ๊ส และสปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก ที่มาแจมความสนุกบนเวที ช้าง คาร์นิวัล ครั้งแรก พร้อม 2 พิธีกรคู่ซี้ ดีเจภูมิ-ดีเจเพชรจ้า ที่จะพาคุณไปสู่ความสนุกเหนือจินตนาการ


            และในวันที่ 26-27 มกราคม 2561 ชาวนครปฐม เตรียมหาบัตรเข้างานและบัตรประชาชนให้พร้อมแล้วไปสนุกแบบจัดเต็มในงาน ช้าง คาร์นิวัล เวิลด์ ออฟอิลลูชั่น : เปิดประสบการณ์เหนือจินตนาการ แห่งโลกแฟนตาซีเฟส ที่ตลาดนัดเครื่องบิน จ.นครปฐม งานนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติดได้ที่ www.facebook.com/ChangWorld และช่องทางต่างๆ ที่ร่วมกิจกรรม สามารถกด Like กด Share และแฮชแท็ก #ChangCarnival #WorldOflllusion เพื่อส่งต่อประสบการณ์ความสนุกให้กับเพื่อนๆ ในจังหวัดต่อไป


7
สพฐ.-มรภ.สงขลา สนองนโยบายเร่งด่วน ก.ศึกษาฯ เปิดค่ายพัฒนาทักษะ ปั้นครูใต้สื่อสารภาษาอังกฤษ


                สพฐ. จับมือ มรภ.สงขลา จัดค่ายสื่อสารภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 13 สนองนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มศักยภาพครู 5 จังหวัดภาคใต้ ส่งต่อความรู้สู่ผู้เรียน


                ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ (Boot Camp) รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 15 ม.ค.-2 ก.พ. 61 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา ว่า มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน เป็นครูระดับประถมและมัธยมศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และ พัทลุง โดยครูกลุ่มนี้จะเข้ารับการฝึกทักษะการสอนภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร อันเป็นการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นความสำคัญของตัวผู้เรียนเป็นหลัก มีการจัดลำดับการเรียนรู้เป็นขั้นตอน ตามกระบวนการใช้ความคิดของผู้เรียน โดยเริ่มจากการฟังไปสู่การพูด การอ่าน การจับใจความสำคัญ การทำความเข้าใจ การจดจำ และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ (Communicative Approach) พร้อมทั้งสามารถวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้วิธีการสอน (Methodology) ได้อย่างเหมาะสม


                ด้าน นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า การจัดอบรมค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เป็นการสนองนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับประชาคมโลก

8
ขอเชิญประกวดภาพยนตร์สั้น/สารคดี “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้”

               

                ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ขอเชิญ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น / สารคดี ภายใต้หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้” ความยาว 5-10 นาที ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 225,000 บาท

                สำหรับขอบเขตเนื้อหาในภาพยนตร์สั้น / สารคดี ภายใต้หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้” จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการน้อมนำเอาพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับการสดุดีพระเกียรติคุณจากนานาประเทศ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการสอดแทรกหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับพระอัจฉริยภาพที่ได้รับการสดุดีพระเกียรติคุณมีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1. พระอัจฉริยภาพด้านนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม 2. พระอัจฉริยภาพด้านผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา กังหันน้ำชัยพัฒนา 3. พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 4. พระอัจฉริยภาพด้านผู้คิดค้นพลังงานทดแทน และ 5. พระอัจฉริยภาพด้านผู้ประดิษฐ์คิดค้นโครงการฝนหลวง

                ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-14 ก.พ. 2561 สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.กานต์ธิดา พระธานี โทร. 096-2495362
9
PFP มอบเงินช่วยเหลือ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา


   บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP  นำโดย คุณทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. เป็นตัวแทนมอบเงินช่วย เหลือแก่ คนชรา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด    นอกจากนี้ยังมีการจัดเลี้ยงอาหารและผลิตภัณฑ์ พี.เอฟ.พี. ณ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา


10
ทม.ควนลังจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561


            วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561ที่สนามกีฬาเนินขุมทองเทศบาลเมืองควนลังอำเภอจังหวัดสงขลา นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล พนักงาน และผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


            เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ  ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไปหน้า: [1] 2 3 ... 10