ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
มรภ.สงขลา โชว์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์คว้า 8 รางวัลเวทีประชุมวิชาการระดับชาติอาจารย์-นักศึกษา มรภ.สงขลา พาเหรดคว้า 8 รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย-โปสเตอร์ เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


                ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 เครือข่ายภาคใต้ ณ มรภ.ยะลา โดยสามารถคว้า 8 รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่ ชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง“การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูกยางพาราโดยวิธีการกระตุ้นทางเคมีด้วยกรดไนตริก” โดย น.ส.กมลทิพย์ อมรจิริยะชัย ทำวิจัยร่วมกับตน รองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคบรรยาย “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเว็บไซต์ SSL ด้วยชุดเข้ารหัส SHA ในโครงสร้างเว็บแบ่งภาระสมดุลแบบกระจาย” โดย นายธีรศักดิ์ ยนจำรูญ น.ส.โนรซาฮีระห์ กามะ อ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส ผศ.สารภี จุลแก้ว และภาคโปสเตอร์จากเรื่อง “ผลของการใช้กะทิธัญพืชและซูคราโลสต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมทองพับจำปาดะ” โดย อ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ น.ส.นาถชนิตร เอี่ยมสุวรรณ น.ส.กุลวดี เกสโร


                ผศ.ดร.อนุมัติ กล่าวว่า นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคโปสเตอร์ จากเรื่อง “การประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสี ในทรายชายหาดวาสุกรี จ.ปัตตานี” โดย อ.มูรณี ดาโอะ อ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณาย นายประสงค์ เกษราธิคุณ ผลงานเรื่อง “Influence of sulphur crosslink type on the strain-induced crystallization of sulphur-vulcanized natural rubbers by in situ synchrotron WAXD” (ภาคบรรยาย) โดย อ.วัชรินทร์ สายน้ำใส ผลงานเรื่อง “การพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” (ภาคบรรยาย) โดย  น.ส.กามารียะห์ สามะ น.ส.ฮัปเสาะ เจะลง อ.ธีระพงค์ คงเกื้อ และ ผลงานเรื่อง “ผลของการใช้เนื้อและเมล็ดจำปาดะต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมทองพับ” (ภาคโปสเตอร์) โดย อ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ น.ส.นภาวรรณ เสถียรจิตร์ น.ส.วรัญญา ปัณทุวงศ์ และ รางวัลชมเชย ภาคโปสเตอร์ จากเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอกจากแป้งสาคู” โดย น.ส.ชุติมา รัตนภูมิ นายศาสตรา สุวรรณรัตน์ และ ดร.สุรีย์พร กังสนันท์


2
มรภ.สงขลา สอนท้องถิ่นเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสแบบดิจิทัล            มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.รำแดง สอนท้องถิ่นใช้โทรศัพท์มือถือจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในรูปแบบดิจิทัล เผยช่วยให้ค้นหาสะดวก เรียกดูรวดเร็ว พร้อมแสดงผลบนแผนที่


            ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า มีที่มาจากการสำรวจปัญหาและความต้องการการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งในส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง (อบต.) ต้องการให้ มรภ.สงขลา ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่การบริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่เดิมยังไม่เป็นระบบ และไม่ได้จัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล ทำให้ยากแก่การค้นหาหรือค้นคืน ทางคณะฯ จึงจัดอบรมจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบดิจิตัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.รำแดง และบุคลากร อสม. ในพื้นที่ โดยใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับบันทึกข้อมูล
            ผศ.ดร.ศศลักษณ์ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยคณะทำงานจาก มรภ.สงขลา และวิทยากร อ.กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร จากคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเก็บข้อมูลลงสู่ระบบด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ อบต.รำแดง สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สามารถแสดงผลบนแผนที่และค้นหาได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้น นักเรียนในโรงเรียน เจ้าหน้าที่ และบุคลากร สามารถบันทึกข้อมูลภาพถ่ายและค้นคืนได้อย่างรวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งานสารสนเทศต่อไปในอนาคต3
อ.ดวงฤดี ม.หาดใหญ่จัดเก๋ไก๋แต่งชุดไทปาเตะรำลึกสยามณ.วัดชลธาราสิงเห อ.ตากใบจ.นราฯ


            เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 รศ.ดวงฤดี อุทัยหอม อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  จัดกิจกรรม รำลึกสยาม ณ วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยการนำคณะทีมงานคุณสุธีรา วาสะศิริ ภรรยา พล.ต.ธรรมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วย.กระทรวงศึกษาธิการและสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา  สำรวจพื้นที่วิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีชุมชน อ.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัยยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน5จังหวัดชายแดนได้ ได้แก่จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส


            ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2560 นำโดย ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช  โดยมีเป่าหมายทั้งสิ้น 10 ชุมชนในห้าจังหวัด เพื่อเพิ้มศักยภาพทางการตลาดให้กับชุมชนเป็นที่รุ้จักและเปิดตัวการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น   สำหรับการกิจกรรม รำลึกสยาม ณ วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นการ รำลึกย้อนตำนวน ตามรอยประวัติศาสตร์ วัด 7 แผ่นดิน โดยวัดนี้ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบันนี้ คือ รัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายเล่าเรื่องราวประวัติของวัดรวมถึงเรื่องราวประวัติของจิตกรรมฝาผนัง และ โบราณสถานีและโบราณวัตถุที่ยังคงเหลืออยู่ในวัดนี้จนถึงปัจจุ  ปัจจุบันวัดนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร   เมื่อชมโบราณสถานและโบราณวัตถุแล้ว  ทางทีมงานได้นำคณะไปเยี่ยมชมการจักรสานชองชาวบ้าน และพาไปเที่ยวชม สะพานเชื่อมเกาะยาว หรือ “สะพานร้อยใจตากใบสู่สันติ” หรือ “สะพานเกาะยาว” สร้างทดแทนสะพานไม้เก่าที่สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2555 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตากใบ จ.นราธิวาส โดยสะพานแห่งนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมงานฉลองวันปีใหม่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา เดิมทีสะพานแห่งนี้ชื่อว่า “สะพานร้อยปี” เป็นสะพานที่ชาวบ้านเกาะยาวร่วมแรงสร้างขึ้นเพื่อใช้สัญจรไปมาระหว่างเกาะยาวกับตัวเมืองตากใบ


4
CATเขตใต้ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ(Government Smart Kiosk)

 
           สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ โดยนายยงยุทธ์ พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้และ นายอดิศร ขาวสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ(Government Smart Kiosk) และเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนวั ดคลองแห และประชุมหน่วยงานในกำกับด้านยุติธรรม เมื่อวันที่2 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา

5
“ควน ทวนยก” ศิลปินแห่งชาติ ปั้นเยาวชนสืบทอดเอกลักษณ์ใต้จัดอบรมต่อยอดดนตรีหนังตะลุงดั้งเดิมและฝึกพื้นฐานโนรา


            “ควน ทวนยก” ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญประจำ มรภ.สงขลา เตรียมจัดอบรมพื้นฐานดนตรีโนรา ต่อยอดหนังตะลุงแบบดั้งเดิม เผยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมหนุนงบต่อเนื่อง หวังปลูกฝังคนรุ่นใหม่อนุรักษ์ดนตรีภาคใต้


           นายควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) ปี 2553 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการฝึกปฏิบัติการพื้นฐานดนตรีโนราและต่อยอดการเล่นดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม ระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค.61ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ว่า เป็นการสานต่อองค์ความรู้จากที่เคยจัดอบรมพื้นฐานดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิมไปเมื่อปีที่แล้ว โดยนำประสบการณ์ที่ได้มาถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางดนตรีภาคใต้ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังอย่างถูกต้อง ไม่เจือปนเครื่องดนตรีสากลแบบการเล่นดนตรีหนังตะลุงและดนตรีโนราเช่นทุกวันนี้ ให้สมกับคำว่าถ้าขาดเสียงแคนก็จะไม่เป็นอีสาน ปี่กลองของภาคใต้ก็เช่นกัน ที่จะทำให้คนทั้งหลายและต่างชาติได้รู้ว่า เครื่องดนตรีภาคใต้นั้นสำคัญมากไม่แพ้ภาคอื่นๆ


            นายควน กล่าวว่า การเล่นดนตรีโนราและดนตรีหนังตะลุง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาจิตใจของบุคคลและชุมชน แต่ปัจจุบันชุมชน สถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ ขาดแคลนผู้มีภูมิรู้ที่สามารถเล่นดนตรีโนราและดนตรีหนังตะลุงได้ถูกต้องตามแบบฉบับดั้งเดิม ส่งผลต่อการสืบทอดรูปแบบการเล่นดนตรีแบบดั้งเดิมไว้ได้ ดังนั้น ในฐานะที่ตนได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยนำเด็กและเยาวชนที่สนใจ จำนวน 50 คน เข้ารับความรู้เกี่ยวกับดนตรีโนราจากตนและ อ.ชัย เหล่าสิงห์ นายกสมาคมศิลปินพื้นบ้าน จ.สงขลา พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโหม่ง ฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ซึ่งมุ่งหวังในการสร้างภูมิรู้และเครือข่ายด้านดนตรีพื้นบ้าน ให้อยู่คู่ภาคใต้ไปอีกนานแสนนาน


               ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา โทร. 074-260280, 074-336946 หรือ 084-9668731, 081-09949976
มรภ.สงขลา สืบทอดภูมิปัญญาทำว่าวควาย อัตลักษณ์สตูล            วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา ดึงเด็กรุ่นใหม่ฝึกทำว่าวควาย สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.สตูล หลังพบผู้เชี่ยวชาญลดจำนวน ส่งผลต่อการถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง ห่วงอาจสูญหายในที่สุด            ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมเทคนิคทำว่าวควาย ภายใต้อัตลักษณ์และคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จ.สตูล เมื่อเร็วๆ นี้ว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญในการทำว่าวควาย ซึ่งเป็นว่าวประจำภาคใต้และมีต้นกำเนิดที่ จ.สตูล เป็นที่แรก มีจำนวนลดน้อยลง ทั้งยังกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ส่งผลให้ภูมิปัญญาทำว่าวควายขาดการถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง และอาจสูญหายไปในที่สุด ดังนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา จึงจัดอบรมเทคนิคการทำว่าวควาย เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านและเยาวชน เกี่ยวกับอัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาการทำว่าวควาย ในด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น อันจะส่งผลให้เกิดความหวงแหนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่


             ดร.ทวีสินธุ์ กล่าวว่า ว่าวควายถือเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีแข่งขันว่าวนานาชาติ ที่สามารถสะท้อนเรื่องราวความเป็นมาของคนสตูลได้เป็นอย่างดี โดยทุกปีทางจังหวัดร่วมกับ อบจ.สตูล จัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้น และได้รับความสนใจจากนานาประเทศ เข้าร่วมงาน โดยส่วนใหญ่รู้จัก จ.สตูล ผ่านสัญลักษณ์ว่าวควาย ซึ่งเป็นว่าวที่มีความสวยงามและมีลักษณะเด่นแตกต่างจากว่าวชนิดอื่น ตนจึงมีแนวคิดที่จะให้เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้และฝึกทำว่าวควาย ผ่านทางหลักสูตรการอบรมดังนี้ 1. ภูมิปัญญากับการพัฒนาท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 2. อัตลักษณ์และคุณค่าภูมิปัญญาการทำว่าวควาย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 3. อิทธิพลแรงลมต่อการก่อเกิดวัฒนธรรมประเพณีพื้นที่ จ.สตูล 4. เทคนิคการเตรียมไม้ไผ่สำหรับการทำโครงว่าวควาย 5. เทคนิคการผูกเชือกโครงว่าวควาย 6. เทคนิคติดกระดาษบนว่าวควาย 7. ศิลปะลวดลายบนตัวว่าวควาย 8. เทคนิคการสร้างลวดลายบนว่าวควาย และ 9. การละเล่นว่าวควาย ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะเป็นต้นแบบสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นว่าวควาย


            อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ภายในงานยังมีการเสวนาเรื่อง การมีส่วนร่วมมหกรรมประเพณีการแข่งขันว่าวนานาชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดำเนินรายการโดย ดร.นราวดี บัวขวัญ และมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายเวียง ตั้งรุ่น ปราชญ์ทางด้านว่าวควาย นายณพงศ์ ใบหมาดปันจอ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรม จ.สตูล นางวิไลลักษณ์ ทองช่วย อดีตครูโรงเรียนสตูลวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสตูล น.ส.ภัชกุล ตรีพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล นายอมาตย์ สุปราณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.สตูล พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติการขึ้นโครงว่าวควาย โดย นายเวียง ตั้งรุ่น และ ด.ต.อุทัย บุญช่วย


          “อย่างน้อยโครงการบริการครั้งนี้ทำให้เข้าใจบริบทความเป็นสตูลในเชิงวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ที่ส่งเสริมให้พวกเราชาวนวัตกรรมและการจัดการ ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านบริการวิชาการดีๆ ในพื้นที่ จ.สตูล อีกหนึ่งโครงการ และขอขอบคุณ ร.ร.สตูลวิทยา ที่ทำให้เรามีความรักและผูกพันกับมรดกล้ำค่าที่เรียกว่า ว่าวควาย” อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา กล่าว
7
โค้ก-หาดทิพย์ มอบเครื่องกระตุกช่วยฟื้นคืนชีพด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้อาคารเย็นศิระม.อ.หาดใหญ่            รศ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์  คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบ เครื่องกระตุกช่วยฟื้นคืนชีพด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จากคุณปริยา  จีระพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปติดตั้ง ช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติ อาคารเย็นศิระ โดยมี นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ ผอ. รพ. ม.อ, คุณดำรงรักษ  อภิบาลสวัสดิ์ และ คุณธงชัย  อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บมจ.หาดทิพย์ ร่วมส่งมอบเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ อาคารเย็นศิระ


            แพทย์หญิงสุภาพร  โรยมณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก คณะแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า เครื่องกระตุกช่วยฟื้นคืนชีพด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) มีความหมายมากกับชาวเย็นศิระ เพราะผู้ป่วยมะเร็งหรือโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยเหล่านี้อยู่เฉยๆก็มีโอกาสหัวใจเต้นผิดปกติหรือหมดสติ  และเสียชีวิตกะทันหันได้ เพราะสมองและหัวใจสามารถขาดเลือดได้เพียงแค่ 4 นาทีเท่านั้น แม้ว่าโรงพยาบาลจะอยู่ใกล้ก็ตาม ดังนั้น ถ้ามีเครื่องนี้อยู่ทำให้เราชาวเย็นศิระทุกคนอุ่นใจ เพราะจะสามารถช่วยแปะ ปั๊ม และช่วยช็อคไฟฟ้าในยามหัวใจเต้นผิดปกติได้ ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารเย็นศิระ และผู้ป่วยทุกท่าน ขอขอบพระคุณ ร้อยตรีไพโรจน์  รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ และทีมหาดทิพย์ ที่ช่วยเหลืออาคารเย็นศิระเสมอมาคะ
8
ทม.คอหงส์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
 

             เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ เทศบาลเมืองคอหงส์   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอนันต์ ทองลิ้นจี่  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์  นายฐิติกรณ์  รอดคล้าย  รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล  อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล   ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่นต่อไป
 

9
มรภ.สงขลา ติววิทย์-คณิต นักเรียน ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม


           มรภ.สงขลา ห่วงเด็ก ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามชายแดนใต้ ผลการเรียนวิทย์-คณิตต่ำ จัดติวเข้มด้านวิชาการ เตรียมความพร้อมสอบแข่งขันเข้าเรียนต่ออุดมศึกษา เชื่อช่วยกระจายโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม


           ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12-26 มี.ค.นี้ศูนย์วิทยาศาสตร์จะจัดอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่ จ.สงขลา จำนวน 60 คน เพื่อให้มีความพร้อมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการเตรียมสอบแข่งขันเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา และช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาดังกล่าวให้สูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเหมาะสม ซึ่งหลังการอบรมเสร็จสิ้นศูนย์วิทยาศาสตร์คาดหวังว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฏีและทักษะปฏิบัติในวิชาหลักที่สำคัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม แล้ว ยังมีคะแนนเฉลี่ยขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นด้วย


              ผศ.ดร.ทวีสิน กล่าวว่า ที่ผ่านมานักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีผลการศึกษาต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะก้าวต่อไปได้อย่างมีเกียรติภูมิ นี่คือปัญหา ผลชี้วัดเรื่องนี้ปรากฏชัดเจนในรูปของงานวิจัยจาก สมศ. และสำนักงานการประเมินมาตรฐานการศึกษา ที่ประเมินผลการเรียนใน 8 กุล่มสาระวิชา ของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จ.สงขลา พบว่า กลุ่มสาระที่ผ่านการประเมินมีกลุ่มสาระเดียว คือกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา อีก 7 สาระวิชาไม่ผ่านการประเมินซ้ำยังติดลบด้วย และยิ่งตอกย้ำชัดเจนกว่านั้นคือ เด็กที่ได้โควตาพิเศษจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยถูกรีไทร์เป็นจำนวนมาก ในส่วนของ มรภ.สงขลา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา นักศึกษากลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่มีผลการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่ำลงตามลำดับ ส่งผลต่อการศึกษาขั้นอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก


           ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ กล่าวอีกว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รวมทั้งจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษและนักเรียนทั่วไปให้กับ ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ร.ร.สวนพระยาวิทยา ร.ร.ตากใบ ร.ร.นราสิกขาลัย และโรงเรียนอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

10
อาจารย์-นศ. ‘เทคโนโลยียางฯ’ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์


           อาจารย์-นักศึกษาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา พาเหรดรับรางวัลชนะเลิศ-รองอันดับ 2 นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์


            นายวัชรินทร์ สายน้ำใส อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วยนักศึกษาในโปรแกรมฯ 2 คน คือ น.ส.ชาวดี ปะตาแระ และ น.ส.ฮัปเสาะห์ มะเด็ง เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 147 เรื่อง แบ่งเป็นการนำเสนอภาคบรรยาย 42 เรื่อง และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ 105 เรื่อง จากสถาบันศึกษาต่างๆ 11 แห่ง ซึ่งตนและนักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง คือ 1. การอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญเสียของยางธรรมชาติผสมยางเอ็นบีอาร์ โดย ชาวดี ปะตาแระ อดิศักดิ์ เหมือนจันทร์ และ วัชรินทร์ สายน้ำใส 2. การประยุกต์ใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนองในการออกสูตรยางคอมเปานด์ : กรณีศึกษาผลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตและกำมะถัน โดย ฮัปเสาะห์ มะเด็ง และ วัชรินทร์ สายน้ำใส 3. Influence of sulphur crosslink type on strain-induced crystallization of sulphur-vulcanized natural rubber by in situ synchrotron WAXD โดย วัชรินทร์ สายน้ำใส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์


                นายวัชรินทร์ กล่าวว่า นอกจากนั้น นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา ภายใต้การดูแลของตนอีกกลุ่มหนึ่ง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1 “นักคิด นักสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมสู่สังคม” ในงานวันราชภัฏวิชาการ 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยนักศึกษาส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอแบบโปสเตอร์ในเรื่อง “การประยุกต์ใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนองในการออกสูตรยางคอมเปานด์ : กรณีศึกษาผลของปริมาณสารตัวเร่งและปริมาณกำมะถัน” โดย น.ส.ธีราพร หมุดกะเหล็ม น.ส.กาญจนา หนูจีน และ อ.วัชรินทร์ สายน้ำใส ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในงานดังกล่าวอีกด้วย


หน้า: [1] 2 3 ... 10