ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เทศบาลนครสงขลา เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน “มหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น ระดับภาคใต้” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สมิหลาวิชาการ”


             วันที่ 20 มิถุนายน 2561เวลา 18.30น. ที่บริเวณลานสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน “มหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น ระดับภาคใต้” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สมิหลาวิชาการ” โดยมีนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวรายงานการจัดงานฯ พร้อมด้วยนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 14 จังหวัดภาคใต้ นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก พร้อมมีการแสดงชุด “สิงขรา สุขสราญ” จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) และการจุดพลุอย่างสวยงามตระการตา


            ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า เทศบาลนครสงขลา ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพ ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สมิหลาวิชาการ” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานสระบัว แหลมสมิหลา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา และสถาบันการศึกษา ในเขตอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 255 แห่ง จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันฯ


            สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนและส่งเสริม ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในทุกระดับ ต้ังแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดการศึกษา ท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยต้องคำนึงถึงมาตรฐานที่ผู้เรียนพึงได้รับให้สอดคล้องกับมาตรฐานของชาติ และเป็นไปตามบริบทของท้องถิ่น


              การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันสามารถนาไปพัฒนาการจัดการศึกษา ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพและแสดงขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น


            สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ได้แบ่งกลุ่มประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 1.กลุ่มภาษาไทย 2.กลุ่มคณิตศาสตร์ 3.กลุ่มวิทยาศาสตร์ 4.กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5.กลุ่มสุขศึกษาและ พลศึกษา 6.กลุ่มศิลปะ 7.กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี 8.กลุ่มภาษาต่างประเทศ 9.กลุ่มปฐมวัย/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10.การแข่งขันกลุ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ 11.กลุ่มสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 12.กลุ่มการแข่งขัน/ประกวดโครงงาน และเทศบาลนครสงขลา ได้เตรียมสถานที่จัดการประกวดและแข่งขัน ทั้งสิ้น 9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สนามกีฬาติณสูลานนท์ โรงสีแดง (หับโห้หิ้น) และเวทีสระบัว แหลมสมิหลา


            ทั้งนี้ สามารถติดตามผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ “สมิหลาวิชาการ” ครั้งที่ 14 ประจาปี 2561 ได้ที่เว็บไซต์ http://south14.vichakan.net หรือที่ Facebook : สมิหลาวิชาการ14
2
มรภ.สงขลา เพิ่มทักษะครูปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย             ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ดึงครูปฐมวัยฝึกกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เผยเด็กช่วงอายุ 0-6 ปีเป็นวัยสำคัญต่อการกำหนดคุณภาพตลอดชีวิต แนะจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ ช่วยให้เกิดการพัฒนาสมองทุกส่วน 


            ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ให้แก่ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัด ต.เขารูปช้าง และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจและฝึกใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ สำหรับนำไปใช้ในห้องเรียนปฐมวัย และเพื่อให้นักศึกษาครุศาสตร์ฝึกทักษะในการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกัน โดย มรภ.สงขลา มุ่งหวังให้ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดเทศบาล มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน


              ดร.มนตรี กล่าวว่า จ.สงขลา กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไว้ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด โดยกำหนดการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้ง 5 ช่วงวัย และให้ความสำคัญกับการพัฒนามนุษย์ในช่วงอายุ 0-6 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อการกำหนดคุณภาพตลอดชีวิตของมนุษย์ สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่าคุณภาพเด็กปฐมวัยคือคุณภาพประเทศ และในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา จะให้ความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้ และกระบวนการหาคำตอบสำคัญกว่าคำตอบ ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายของคุณภาพดังกล่าวข้างต้น ต้องอาศัยกลไกสำคัญหลายส่วน เช่น ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ที่ครูใช้จัดประสบการณ์ให้เด็ก สมรรถนะของครูในการใช้กระบวนการ ความเป็นเอกภาพด้านทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพใหม่ที่ถูกทิศทางอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้


             ด้าน อ.ชนกพร ประทุมทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า การดำเนินการเพื่อยกระดับสมรรถนะของครูให้เกิดทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในปัจจัยจำเป็นที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการแอคทีฟ เลิร์นนิง (Active Learning) ที่ทำให้เกิดการพัฒนาสมองทุกส่วน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาพหุปัญญา และส่งเสริมพัฒนาการแบบบูรณาการครอบคลุมทุกด้าน โดยเด็กมีโอกาสพัฒนากระบวนคิด ได้ใช้ทักษะด้านต่างๆ ในการลงมือปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูลจากปรากฏการณ์ และค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ซึ่งการฝึกฝนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ดังกล่าว จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่กำลังประสบอยู่


             อ.ชนกพร กล่าวอีกว่า ครูซึ่งเป็นกลไกหลักในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และมีทักษะในการใช้กระบวนการอย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการที่เกิดขึ้นในเด็กได้ตรงกับสภาวะจริง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนำเด็กไปสู่การมี Learning Skill Life Skill และสามารถพัฒนาให้ถึงขีดสูงสุดของศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคลได้ ด้วยความสำคัญดังกล่าวโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จึงจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในครั้งนี้ขึ้น โดยผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง น้ำ อากาศ และโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งฝึกทักษะการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์และการผ่านเกณฑ์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ3
ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ร่วมกับไปรษณีย์ไทย และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จัด ลุ้นบอลโลกกับแคมเปญช้อป 400เชียร์มันส์ สนั่นโลกลุ้น40ล้าน


           วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  ณ ลานกิจกรรมชั้น B ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์  มีจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ ช้อป 400.- ลุ้น 40 ล้าน ได้รับเกียรติจาก ดร. ภิเศก สายชนะพัน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  , คุณวันทนา วิริยะกุล  ตัวแทนจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ , คุณสุริยะ เริงรื่น ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 9 และคุณพิชาวีร์  ธีระพันธ์วดี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้


           สำหรับแคมเปญช้อป 400 บาท ลุ้น 40 ล้านบาท ก็เป็นแคมเปญที่มอบความสุขให้พี่น้องชาวหาดใหญ่ จัดโดยศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ร่วมกับไปรษณีย์ไทย และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


            นายวุฒิชัย อุตสาหะ หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ สำนักงานไปรษณีย์เขต 9 เปิดเผยว่า กิจกรรม “เชียร์มันส์ สนั่นโลก” เพียงทายผลว่าใครจะเป็นแชมป์ศึกลูกหนังครั้งนี้ ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของเงินรางวัลใหญ่ 10 ล้าน บาท รวมๆแล้วมีรางวัลมากถึง 40 ล้านบาท โดยสามารถส่งทายผลได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 14 ก.ค.61 ภายในเวลา 18.00 น. ถ้าคุณเป็นแฟนบอลตัวยง และอยากได้เงินรางวัลก้อนโต ก็ไม่ควรพลาดกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ คาดว่ามีจะมีคนร่วมสนุกเพียบไม่แพ้ครั้งก่อนๆ ซึ่งครั้งนี้ไปรษณีย์เขต90ได้เตรียมไปรษณียบัตรไว้รองรับถึง 9 ล้านฉบับ จาก 220 ล้านฉบับ  ราคาใบละ 2 บาท โดยทางไปรณีย์เองจะมีบริการพิมพ์ชื่อที่อยู่ให้ผู้ใช้บริการ เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่า มีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลใหญ่นี้แน่นอน


           คุณพิชาวีร์  ธีระพันธ์วดี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า นับเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่สร้างสีสันความคึกคักให้กับเศรษฐกิจในเมืองหาดใหญ่ พร้อมคืนกำไรให้กับลูกค้า ด้วยโปรโมชั่นสินค้าลดราคาพิเศษสูงสุด 70% และเมื่อช้อปปิ้งครบทุก 400 บาท ลูกค้าจะได้รับไปรษณียบัตรฟรี เพื่อทายผลฟุตบอลโลก 2018 ลุ้นรับรางวัลจากไปรษณีย์ไทยรวมมูลค่า 40 ล้านบาท4
ทม.คอหงส์จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริการหลักสูตร "การทำงานบริการอย่างมีความสุข SERVICE HAPPILY"            วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ หลักสูตร "การทำงานบริการอย่างมีความสุข SERVICE HAPPILY" ตามโครงการ One Stop Service ประจำปี 2561 ให้แก่บุคลากรเทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมพญาหงส์ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์


5
มรภ.สงขลา ประกวดโนรา-ภาพวาดเล่าเรื่อง 100 ปีฯ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น


                สำนักศิลปะฯ จัดประกวดโนราเยาวชน-ภาพวาด "เล่าเรื่อง 100 ปี ราชภัฏสงขลากับการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น" เปิดเวทีคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงาน ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-20 มิ.ย.61 

               

                  นายโอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการสืบสานสร้างสรรค์คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมประกวดผลงานทางวัฒนธรรม ว่า การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โนราเยาวชน และ ภาพวาด หัวข้อเล่าเรื่อง 100 ปี ราชภัฏสงขลากับการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปมีเวทีสร้างสรรค์ผลงานและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยในส่วนของผู้เข้าประกวดโนราต้องเป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษา (อายุไม่เกิน 19 ปี) ผู้รำ 6-8 คน ลูกคู่ไม่เกิน 7 คน ไม่จำกัดอายุ แต่ละทีมลูกคู่ไม่ซ้ำกัน ยกเว้นนายปี่ ใช้การแสดงรำเพลงโค (รำประสมท่า) รำเพลงนาดช้า และเพลงนาดเร็ว มีบททำนองบทหน้าแตระ เนื้อหา “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับการส่งเสริมศิลปะการแสดงท้องถิ่น” ขับบททำนองผันหน้าหรือบทสีโต เนื้อหาบทชมตลาดน้ำบางกล่ำ ขับกลอนสี่ กลอนหก เชิญชวนท่องเที่ยว อ.บางกล่ำ จ.สงขลา จบด้วยรำท่าเพลงครู

   
                   นายโอภาส กล่าวว่า เกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาจากการเล่นดนตรีประกอบการรำ การรับบทของลูกคู่ ความหลากหลายของจังหวะ ลีลาท่ารำ ความพร้อมเพรียง กลวิธีของการทำบท การใช้น้ำเสียง ความหลากหลายและความยากง่ายของท่ารำ เนื้อหาสาระของกลอนและกลวิธีการขับกลอน การแต่งกายของโนราและลูกคู่ ขั้นตอนการเล่นดนตรีและการแสดง โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-20 มิ.ย.61 ณ สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา (รับจำนวนไม่เกิน 10 ทีม) และประกวดในวันที่ 30 มิ.ย. ณ บริเวณตลาดน้ำบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท และ ชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 4,500 บาท                ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับการประกวดภาพวาดเล่าเรื่อง 100 ปี ราชภัฏสงขลาฯ ภาพวาดประกอบเรื่องที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อให้เห็นถึงบทบาทของ มรภ.สงขลา ในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และต้องมีโลโก้ของมหาวิทยาลัยกับโลโก้สำนักศิลปะฯ (ดาวน์โหลดโลโก้ได้ที่ http://culture.skru.ac.th) โดยจัดทำเป็นหนังสือขนาด A5 เรียบเรียงเป็นรูปเล่มจำนวนไม่เกิน 8 หน้า (ไม่รวมปกหน้า และปกหลัง) สามารถใช้สีและเทคนิคประเภทงานจิตรกรรมได้ทุกประเภท เช่น สีเทียน สีไม้ สีชอล์ค สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีอะคริลิค ฯลฯ ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เป็นผลงานเก่า ผลงานของบุคคลอื่น หรือผลงานที่มีการทำซ้ำดัดแปลง คัดลอกหรือเลียนแบบ เปิดรับผู้เข้าประกวดเป็นทีม จำนวน 5 คน อายุไม่เกิน 18 ปี สามารถส่งชิ้นงานทีมละไม่เกิน 1 เล่ม ผลงานภาพวาดทุกชิ้นงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักศิลปะฯ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง เพื่อเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ของทางสำนักฯ     


                ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-20 มิ.ย. ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในวันที่ 30 มิ.ย. ณ ตลาดน้ำบางกล่ำ ส่วนผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเจ้าของผลงานสามารถติดต่อขอรับคืนได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 1-31 ก.ค. หากไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนั้นๆ โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 8,000 รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 5,000 บาท ชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท และผู้เข้าร่วมส่งผลงานประกวดทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร
               ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 074-260280, 074-336946 Facebook : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา E-mail address : culture@skru.ac.th ,  art_cultural@yahoo.com
6
ทม.คอหงส์  จัดกิจกรรมเข้าค่ายYoung Power Camp ปีที่ 8ให้กับแกนนำเยาวชนในชุมชน


            เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองคอหงส์  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายYoung Power Camp ปีที่ 8 ขึ้น เพื่อฝึกอบรมความรู้ในเรื่องปัญหายาเสพติด ฝึกระเบียบวินัย และพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับแกนนำเยาวชนในชุมชน ณ หนานท่าส้าน (ตาเส้ง) อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

7
“อีมาน เปาะมือแย” นศ.ทุนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เดินตามฝันสู่นักวิจัยด้านอาหาร
                อีมาน เปาะมือแย นักศึกษา มรภ.สงขลา เผยความซาบซึ้งใจต่อทุนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ช่วยให้เดินตามฝันสู่นักวิจัยด้านอาหาร -แบ่งเบาภาระครอบครัว ขอตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณด้วยการตั้งใจเรียน                น.ส.อีมาน เปาะมือแย นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวถึงความรู้สึกต่อการเป็นนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พระราชทานทุนการศึกษาให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทำให้ตนสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว สร้างขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติแต่ตนเองและวงศ์ตระกูล ตนจึงตอบแทนด้วยการตั้งใจเรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้มีคุณค่ามากที่สุด เพื่อสืบสานพระราชดำริพัฒนาประเทศชาติ เดินตามรอยพระองค์ท่านต่อไปในภายภาคหน้า


                น.ส.อีมาน กล่าวว่า ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของชีวิตนักศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาในรั้วมหาวิทยาลัย แบกทั้งความหวังของครอบครัวและเกียรติยศของนักศึกษาทุนพระราชทาน ไม่เพียงแค่ขยันหมั่นเพียร แต่ยังต้องรู้จักการใช้ชีวิตและเอาตัวรอดจากสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาทดสอบอยู่เสมอ แต่ถึงกระนั้นตนก็เปี่ยมด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในพระเจ้าและตัวเอง ตามชื่ออีมานในภาษาอาหรับ ที่หมายถึงความศรัทธา การเรียนในช่วงปีที่ 3 นับว่าค่อนข้างหนัก เพราะเป็นวิชาเอกเสียส่วนใหญ่ เริ่มเข้าสู่ศาสตร์ในเชิงลึกของแขนงวิชาที่เรียน ทั้งวิเคราะห์ คำนวณ และอาศัยความแม่นยำในการจดจำ การเรียนในห้องเรียนมีการสอบวัดผลอยู่ตลอดเวลา ทำให้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการอ่านหนังสือ ติวหนังสือกับเพื่อน และจดเลคเชอร์ ใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยคุ้มที่สุดจากค่าเทอมที่ทุนจ่ายให้ แม้บางครั้งจะเครียดและท้อ แต่เมื่อนึกถึงความสุขของครอบครัวและอาชีพที่ใฝ่ฝันคือการเป็นนักวิจัยด้านอาหาร เพื่อให้พี่น้องมุสลิมปลอดภัยได้รับประทานสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม จึงเป็นแรงผลักดันให้อดทน เพราะระลึกเสมอว่าทำเพื่ออะไรและเพื่อใคร


                นอกจากต้องอดทนกับการเรียนแล้ว การใช้ชีวิตตัวคนเดียวไกลบ้านก็บั่นทอนจิตใจไม่น้อย สิ่งหนึ่งที่ช่วยเยียวยาความโดดเดี่ยวได้คือการมีเพื่อนที่ดี นับเป็นโชคดีในรั้วมหาวิทยาลัยที่ได้พบกัลยาณมิตร คอยช่วยเหลือและสนับสนุน เพื่อนบางคนก็สนุกสนานทำให้คลายเครียดจากการเรียนหรือปัญหาต่างๆ ได้ บางคนมีความเป็นผู้ใหญ่สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำได้ดียิ่งกว่านักจิตวิทยาเสียอีก ซึ่งสิ่งที่เธอตนทำให้เพื่อนๆ ได้ก็คือการชวนเพื่อนสาวมุสลิมละหมาดให้ครบทุกเวลา ทั้งด้วยการปฺฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างและการชักชวน ชีวิตในรั้วในมหาวิทยาลัยไม่มีอะไรมาก แค่เรียน ทำกิจกรรม กิน นอน แต่ทั้งหมดที่กล่าวมามีขั้นตอนที่ละเอียดยิบ และทำให้ในหนึ่งวันเกิดเรื่องราวต่างๆ มากมาย เมื่อเรื่องนี้จบไปเรื่องใหม่ก็เข้ามาแทน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ตนรู้สึกขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงลิขิตชีวิต ครอบครัวที่พร้อมสนับสนุนให้กำลังใจ และเพื่อนๆ ที่กอดคอมาด้วยกัน เพื่อก้าวเดินไปตามเส้นทางอนาคตที่ใฝ่ฝัน

                 
8
มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือโทรทัศน์ ‘NBT’ ฝึกทักษะ นศ.นิเทศ
 

มรภ.สงขลา ผนึก 5 สถาบันการศึกษา ลงนามความร่วมมือสถานีวิทยุโทรทัศน์ “NBT” สร้างเครือข่ายงานสื่อ เปิดโอกาสนักศึกษานิเทศศาสตร์ฝึกประสบการณ์ด้านข่าว สารคดี ก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพ   


           ผศ.นิตยา จิตรักษ์ธรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางคณะฯ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารอีก 5 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ลงนามความร่วมมือกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (NBT) ในการสร้างเครือข่าย On Air, On Line และ ON Ground และร่วมสนทนาในรายการพิราบคาบข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ โดย มรภ.สงขลา จะเป็นเครือข่ายส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบรายการ สกู๊ปข่าว สารคดีสั้น สปอต ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นำมาเผยแพร่ในช่วงเวลาต่างๆ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ถือเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาฝีมือจากการปฏิบัติงานจริง ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในศาสตร์แขนงนี้ นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวทางของประชารัฐที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า


           ด้าน นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ทางสถานีฯ จะเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพนักสื่อสารมวลชนด้านวิทยุโทรทัศน์ให้กับนักศึกษาฝึกงานจากคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ที่มาฝึกงานด้านข่าวและรายการโทรทัศน์อย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ทั้งนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีติดต่อสื่อสาร ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของประชาชน ด้วยมีทางเลือกเข้าถึงเนื้อหาอย่างสะดวกและหลากหลายมากขึ้น องค์กรผู้ผลิตและเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อหลักจึงปรับตัวหันไปให้ความสำคัญกับสื่อสมัยใหม่หรือสื่อทางเลือก เป็นเครื่องมือในการส่งข่าวสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม


                นายธีรพงศ์ กล่าวอีกว่า พฤติกรรมการรับชมข่าวสารของประชาชนที่เปลี่ยนไปดังกล่าว ส่งผลต่อภารกิจงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ในการดำเนินภารกิจสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนรับรู้แนวทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กรมประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องพัฒนางานสื่อภายใต้การกำกับให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารจากสื่อหลักไปสู่สื่อสมัยใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายการทำงานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การสร้างการรับรู้และเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสาร เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทยบรรลุตามวัตถุประสงค์     

 

9
ข่าวเศรษฐกิจ / พีเอฟพี ร่วมออกบูธในงาน THAIFEX 2018
« กระทู้ล่าสุด โดย system man เมื่อ มิถุนายน 07, 2018, 09:07:15 AM »
พีเอฟพี ร่วมออกบูธในงาน THAIFEX 2018


          กลุ่มบริษัท พีเอฟพี ร่วมออกบูธในงาน THAIFEX 2018 ระหว่างวันที่ 30 พ.ค - 2 มิ.ย. 61 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานมีการเจรจาแลกเปลี่ยนทางการค้ากับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานรวมทั้งยังมีการจำลองร้านค้าในรูปแบบต่างๆที่นำผลิตภัณฑ์ของพีเอฟพีมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าการแสดงเมนูค็อกเทลสำหรับงานจัดเลี้ยงโดยนำเมนูอาหารไทยมาต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจ และภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพีเอฟพีอีกด้วย


            นอกจากนี้กลุ่มบริษัทพีเอฟพียังได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมา โดยพาไปล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเจ้าพระยา และทัศนียภาพของกรุงเทพยามค่ำคืนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ พร้อมกันนี้ยังร่วมกันใส่ชุดไทยย้อนยุคภายในงานจัดเลี้ยงด้วย
10
มรภ.สงขลา เจ้าภาพสัมมนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์


                คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เจ้าภาพสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 7 สถาบัน


                อ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้เสนอโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน ณ มรภ.ภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมของนักศึกษาระหว่าง 7 สถาบัน ได้แก่ 1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ภูเก็ต 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.ยะลา 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.นครศรีธรรมราช 6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ 7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครศรีธรรมราช ในการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง จัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างไรให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา วิธีจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา                อ.นันธิดา กล่าวว่า จากการจัดโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบันประจำปี 2560 ร่วมกับทั้ง 7 สถาบันการศึกษา มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา และได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย พบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการนำมาพัฒนาและคิดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา จึงตกลงให้มีการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายทุกปี โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา จึงเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน โดยมีผู้นำนักศึกษาและอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกว่า 30 คน ในการนี้ นายจิรัฐติกาล ปราณเกิด นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลขวัญใจเครือข่าย 7 สถาบัน 
หน้า: [1] 2 3 ... 10