ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพาจัดกิจกรรม "ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลน

โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพาจัดกิจกรรม "ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลนตำบลปากบาง


        เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560  โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนตายุตอลีบาตร จำนวน 60 คน ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม “ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลนตำบลปากบาง" ตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 (ศอ.บต.) ณ ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน  หมู่ 8 บ้านคลองควาย ตำบลปากบางอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยภายในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นโกงกาง การปลูกป่าชายเลน พร้อมทั้งร่วมล่องเรือเยี่ยมชมระบบนิเวศป่าชายเลน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้คณะเยาวชน-นักเรียนในพื้นที่อำเภอเทพาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนอีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้กับในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย