ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

อบจ.จัดปฐมนิเทศโครงการศึกษาออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

อบจ.จัดปฐมนิเทศโครงการศึกษาออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา


          วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ โรงแรม MBI Resort ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เวลา 14.00 น. มีการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา มีนายนิพนธ์ บุญญามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน และมีนายจารึก ไชยประภา หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบรักษาราชการผู้อำนวยการกองผังเมือง กล่าวรายงาน มีชาวบ้านในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก


          นายนิพนธ์ บุญญามณี เปิดเผยว่า สำหรับด่านศุลกากรสะเดา ถือได้ว่าเป็นด่านการค้าทางบก ที่มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสูงที่สุด ของประเทศไทย ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  มีมติในการประชุมครั้งที่  2/2559  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 กำหนดพื้นที่ชุมชนชายแดน  ด่านสะเดา  เป็นส่วนหนึ่ง ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 1 ใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ  ดังนั้นเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเมือง ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา อย่างยั่งยืน  จึงได้มีการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ รับทราบความต้องการใช้งาน (Demand)  รวมทั้งศึกษาความเหมาะสม การวางผัง  เสนอรูปแบบ และออกแบบรายละเอียด และจัดทำเอกสารประมาณราคา ดำเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมศึกษาความคุ้มค่า ทางเศรษฐกิจ รูปแบบการลงทุน  และการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


          ด้านนายจารึก ไชยประภา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มีการเช่าที่ราชพัสดุ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา พื้นที่ประมาณ 126 ไร่ มีระยะเวลาการเช่า 50 ปี และมีค่าเช่าและค่าธรรมเนียมรวมกว่า 125,890,335 บาท เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร  และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร   พร้อมกันนี้ได้ตั้งงบประมาณ ศึกษาออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา จำนวนกว่า  13,500,000 บาท   โดยได้ว่าจ้าง บริษัท ทรานส์ คอนซัลท์ จำกัด  เป็นผู้ดำเนินงานศึกษาออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา


          โดยเมื่อดำเนินการ ศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ จะดำเนินการก่อสร้าง งบประมาณการก่อสร้างโครงการประมาณ 539.3 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร  และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ครบวงจรที่ทันสมัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รองรับอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลา ให้มีความพร้อม/สำหรับรองรับการขยายตัว ทางด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างดีเยี่ยม


          นายนิพนธ์ กล่าวเสริมด้วยว่า โดยในปัจจุบันรัฐบาล ได้มีแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อรองรับความต้องการนี้  เช่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนมาเลเซีย ของกรมทางหลวง โครงการด่านสะเดาแห่งใหม่ โครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค รองรับประชาคมอาเซียน จำนวน 17 เส้นทาง รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อรองรับการค้า และนักท่องเที่ยวในอนาคต


        โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ  อันเกิดจากการค้า และการท่องเที่ยวบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาโดยก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ  กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  เสริมสร้างให้เกิดการจ้างงาน  การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของภูมิภาค ในพื้นที่ระดับจังหวัด และเมืองชายแดน  โดยการเติบโตดังกล่าวที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมทั้ง การเดินทาง การขนส่งสินค้า  รวมถึงการค้าขาย บริเวณพรมแดนประเทศไทย-มาเลเซีย  เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 21, 2017, 03:19:29 PM โดย adminkhaw »