ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

กสทช.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการ

กสทช.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ “แบบบอกรับสมาชิก"


          วันที่22ต.ค.2560 ที่ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กสทช.กับมหาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก พบว่า การพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวยังขาดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน ทำให้สำนักงาน กสทช. ไม่สามารถกลั่นกรองผู้ประกอบกิจการที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประกาศดังกล่าวได้ การพิจารณาความเหมาะสมเพื่ออนุญาตการประกอบกิจการจึงทำได้เพียงการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ส่งผลให้มีผู้ได้รับใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นจำนวนมาก และมีจำนวนหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบกิจการที่ไม่มีคุณภาพ และผู้ประกอบกิจการเหล่านั้นมีบางรายที่ขอยกเลิกการประกอบกิจการที่ไม่มีปัญหาในการกำกับดูแลการประกอบกิจการในด้านต่างๆ ตามมา อาทิ การกำกับด้านผังและเนื้อหารายการ การกำกับด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปีที่สอดคล้องกับผลประกอบการจริง


          นอกจากนี้ การติดตามประเมินผลว่าผู้ประกอบกอบกิจการแต่ละรายได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และข้อมูลที่นำมายื่นต่อสำนักงาน กสทช. เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตแต่ละครั้งมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ประเด็นดังกล่าวเหล่านี้สำนักงาน กสทช. ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. จึงได้ทำการศึกษาเพื่อประเมินทบทวนแนวทาง ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นอยู่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละด้านให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ต่อไป ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ


          ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเพื่อให้การพิจารณาอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มีชัดเจน เป็นระบบ และความสมบูรณ์มากที่สุด สำนักงาน กสทช. จึงเห็นสมควรที่จะให้มีการศึกษาเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิกขึ้น เพื่อนำข้อมูลและผลการศึกษาที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตและภารกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป