ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ 3)


            วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นพ.รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) โดยมีนายดลเดช พัฒรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่3) ซึ่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ต่อการวางและการจัดทำผังเมืองรวมหาดใหญ่ เพื่อให้ผู้วางผังได้นำความคิดเห็นของประชาชน ไปประกอบการวาง และจัดทำผังให้เกิดความเหมาะสมต่อไป ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล หาดใหญ่ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม ตึกกลาง ชั้น 2