ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา จับมือ ผู้ประกอบการห้างเทสโก้โลตัส 9 สาขา

ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา จับมือ ผู้ประกอบการห้างเทสโก้โลตัส 9 สาขาในพื้นที่จังหวัดสงขลา  ติดอาวุธทางปัญญาสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนภายในหน่วยงานตามโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสงขลา


           ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ตามรายงานสถานการณ์ ความสูญเสียจากการบาดเจ็บทางถนน (Global Status Report on Roads Safety 2015)    คาดประมาณการตายจากการบาดเจ็บทางถนนของประเทศไทยยังอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก ส่งผลกระทบเกิดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา มีนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุมาโดยตลอดเช่นกันและส่วนหนึ่ง คือการดำเนินการด้านมาตรการองค์กรซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2557 โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการต่างๆ สถานศึกษา ชุมชน ตระหนักความปลอดภัย มีเป้าหมายให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดการสูญเสีย ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  เมื่อศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ได้เข้ามาดำเนินการโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ร่วมกับห้างเทสโก้โลตัส จำกัด 9 สาขาในพื้นที่จังหวัดสงขลา  เป็น 10 องค์กร เพื่อกำหนดให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งถือเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญ และมีความเข็มแข็งเป็นอย่างยิ่ง 


            วันที่ 24 พ.ย.60   ที่ห้องประชุมห้างเทสโก้โลตัส สาขาหาดใหญ่ 2 (หาดใหญ่ใน) ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนภายในหน่วยงาน ตามโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสงขลา เพื่อให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิต  อันเกิดจากอุบัติเหตุจราจร ให้เหลือน้อยที่สุด โดยมี นางกมลทิพย์  ศิริมงคล ผู้จัดการเขตภาคใต้ตอนล่าง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม


            ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา กล่าวว่า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา  ผู้ดำเนินโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ได้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา, บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสงขลา และสาขาหาดใหญ่ ดำเนินโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมกับห้างเทสโก้โลตัส จำกัด ในจังหวัดสงขลา ทั้ง 9 สาขา จะขยายผลโดยการชักชวนและรณรงค์ให้ร้านค้าในพื้นที่เช่ารวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการห้างให้เห็นถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยการสร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืนและเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้น ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา มีความคาดหวังเป็นอย่างสูง  ที่จะขยายผลการการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลา เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนชาวสงขลามีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 24, 2017, 07:05:33 AM โดย adminkhaw »