ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ปตท.สัมมนาสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 พร้อมศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์เรียน

ปตท.สัมมนาสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 พร้อมศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงภาคใต้ จังหวัดพัทลุง


           วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  ปตท.สัมมนาสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 โดยการนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงภาคใต้ ใน “โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง (ปตท.)” เดิม ตำบลลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ลาดชันและบางจุดแป็นแอ่งกระทะระหว่างภูเขาจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งทางฝั่งอันดามันและ อ่าวไทยและอดีตเคยเป็นพื้นที่สีแดงมาก่อนในสมัยก่อน    ซึ่ง ปตท. ได้สนับสนุนการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ลอยน้ำ (Floating PV) และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จนเป็นผลให้เกิดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของชุมชนได้สำเร็จ  จากนั้นเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นด้านการอนุรักษ์ ป่าและน้ำโดยพาเยี่ยมชม ฝายชะลอน้ำที่ทาง ปตท.สนับสนุนการสร้าง ด้านวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปกล้วย และ ลูกหยี เพิ่มรายได้ ให้แก่ชุมชน


           จากนั้นในภาคค่ำนายพีรทักษ์ อุตะเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะสื่อมวลชน จ.สงขลา  มีการบรรยาย พร้อมฟังบรรยายจาก นายชุมพล สุรพิทยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “ก้าวที่ท้าทาย ก้าวต่อไปของ ปตท.”เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจในศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสู่เวทีโลกและต่อเนื่องด้วยบรรยากาศงานเลี้ยงสรรค์ “ปตท.สานสัมพันธ์ รักกันจังหู้ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสนุกสนาน จับรางวัลมากมาก ทั้งนี้ยังมีการประกวดขวัญใจสื่อมวลชนอีกด้วย.