ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ทน.หาดใหญ่จัดประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำทางขึ้น-ลงพาด ถ.โชคสมาน 5

ทน.หาดใหญ่จัดประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำทางขึ้น-ลงพาด ถ.โชคสมาน 5


            วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอดุลศักดิ์ มูเก็ม รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายสุธรรม ธรรมโชติ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 4 นายสวัสดิ์ เจือละออง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 นายเฉม โกศล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 และ นางสุขปานฝัน อัศวจินดารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ประธานและกรรมการชุมชน ตลอดจนประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมถนนโชคสมาน5 ทั้ง 2 ฝั่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำทางขึ้น-ลง จากบ้านเรือนพาดลงมารุกล้ำบนถนน ของประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งสองข้างทางถนนโชคสมาน 5 ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหารถติด กีดขวางการจราจร อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งยัง ทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย


            ซึ่งการประชุมในครั้งนี้อาจจะเป็นต้นแบบหรือแนวทางที่จะนำไปดำเนินการในพื้นที่หรือถนนสายอื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นด้วย ทั้งนี้ จากการประชุมเพื่อหาข้อสรุปดังกล่าว ได้มีมติและการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ดังนี้


1.เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอความร่วมมือการมีส่วนร่วมจากประประชาชน โดยเมื่อมีการนำตะแกรงเหล็กลงมาตั้งบนถนนเพื่อนำรถเข้า-ออก แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการยกขึ้นหรือพับเก็บเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่คอยตรวจสอบดูแล และหากพบเห็นว่ายังตั้งวางอยู่ก็จะมีการเตือน จัดเก็บ และดำเนินการปรับต่อไป
ในส่วนเจ้าของบ้านใดที่ทำทางขึ้น-ลง ติดตั้งล้ำลงไปบนพื้นถนน ก็ขอให้ดำเนินการให้เหลือความยาวไม่เกิน 50 เซนติเมตร หรือทำแบบพับเก็บได้2. เทศบาลฯ จะหาวิธีการปรับลดความสูงของระดับคูระบายน้ำบางช่วงที่สูงให้ต่ำลง เพื่อเจ้าของที่อยู่อาศัย สามารถทำทางขึ้น-ลงรถได้โดยไม่ต้องยื่นรุกล้ำมาบนถนน ซึ่งในจุดนี้เทศบาลฯจะศึกษาถึงการรองรับน้ำในคูระบายน้ำกรณีเวลาฝนตกหนักว่ามีผลกระทบต่อการปรับลดคูระบายน้ำหรือไม่


3. ห้ามวางสิ่งของ หรือประกอบกิจการใดๆ ที่รุกล้ำบนฝาคูระบายน้ำและบนพื้นถนน เช่น การตั้งวางจำหน่ายสินค้า การตั้งกระถางต้นไม้ปิดทางเดิน ในส่วนของการจอดรถจักรยานยนต์ควรจอดขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวขวาง โดยทางส่วนควบคุมอาคารและเจ้าหน้าที่ช่างเขต สำนักการช่างเทศบาลนครหาดใหญ่ จะเข้าไปประสานเจ้าของบ้านและผู้ประกอบการให้รับทราบในรายละเอียดต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้ถนนโชคสมาน 5 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน