ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์

มรภ.สงขลา พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์


                มรภ.สงขลา พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ยุค 4.0 มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ควบคู่ประยุกต์ใช้ไอทีหลากหลายรูปแบบ หวังปั้นผู้เรียนมีทักษะตามสังคมต้องการ


                ผศ.นิตยา จิตรักษ์ธรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ นวัตกรรมการเรียนการสอนกับการศึกษาในระบบ 4.0 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของ มรภ.สงขลา มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ และสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผล และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบเพื่อการเรียนการสอน เนื่องจากทางคณะวิทยาการจัดการเล็งเห็นถึงความท้าทายด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับระบบการศึกษาไทย 4.0 ในการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีวิธีการสอนที่หลายหลาย ดังนั้น อาจารย์จึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใฝ่หาความรู้ มีทักษะความชำนาญในด้านการพัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะต่างๆ ตามที่สังคมต้องการ


                ผศ.นิตยา กล่าวว่า อาจารย์ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา โดยอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาไทย 4.0 จึงได้จัดเป็นชุดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลักได้แก่ อบรมเชิงปฏิบัติการแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง (Active Learning) กับนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในระบบการศึกษา 4.0 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตรายวิชาและบทเรียนออนไลน์แบบเอสพีโอซี (SPOC)  และการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในด้านเทคนิคการสอน กิจกรรมการสอน และสื่อการสอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.ยืน ภู่วรวรรณ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้แก่คณาจารย์ของ มรภ.สงขลา