ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา โชว์วิชาการ “สืบสานงานพ่อฯ”

ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา โชว์วิชาการ “สืบสานงานพ่อฯ”            ร.ร. สาธิต มรภ.สงขลา โชว์ความเป็นผู้นำทางการศึกษา จัดงานวิชาการ’60 สืบสานงานพ่อ รอยต่อของแผ่นดิน อวดผลงานนักเรียนอนุบาล-ประถมใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


            ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดี รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานสาธิตฯ วิชาการ’60 สืบสานงานพ่อ รอยต่อของแผ่นดิน เมื่อเร็วๆ นี้ว่า วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ นำไปสู่การค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาความสามารถนั้นอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับสูง ผ่านการจัดประสบการณ์จริงให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา โดยในงานมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย                ดร.พิพัฒน์ กล่าวว่า ภายในงานนิทรรศการแสดงผลงานและและการแข่งขันทักษะวิชาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย นิทรรศการระดับชั้นอนุบาล นิทรรศการการงานอาชีพและเทคโนโลยี นิทรรศการศิลปะและดนตรี นิทรรศการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร นิทรรศการโครงงาน นิทรรศการภาษาไทยและสังคมศึกษา ร่วมกับ ที่ทำการไปรษณีย์สงขลาและชมการแทงหยวกเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน นิทรรศการหอดูดาว นิทรรศการห้องสมุด นิทรรศการคณิตศาสตร์ นิทรรศการภาษาอังกฤษ นิทรรศการสวนสัตว์ สงขลา และ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ โดยสอดแทรกพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตัวอย่างเช่น นิทรรศการของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ที่นำเสนอในหัวข้อ สืบสานงานพ่อสร้าง ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ถ่ายทอดเรื่องราวพ่อกับฟ้า : ฝนหลวง พ่อกับดิน : นาข้าวของพ่อ พ่อกับความพอเพียง พ่อกับลม : กังหันลม พลังงานไฟฟ้า พ่อกับเพลง : บทเพลงพระราชนิพนธ์ พ่อกับดิน : หญ้าแฝก เป็นต้น


                รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ