ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ทม.ควนลังจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ทม.ควนลังจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561


            วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561ที่สนามกีฬาเนินขุมทองเทศบาลเมืองควนลังอำเภอจังหวัดสงขลา นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล พนักงาน และผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


            เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ  ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป