ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 49)


             วันที่18 ม.ค. 61 ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ทสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 49) โดยมีผู้อำนวยการสำนัก กกพ. กรรมการคพรฟ.  ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม            สำหรับการประชุมในวันนี้ โดยมีประเด็นเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ. ศ. 2560 การดำเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 และรายงานผลการเบิกจ่ายงบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561


            ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุม ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 , การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560, การเปลี่ยนแปลงผู้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ     พ. ศ. 2561, โครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณไม่เกิน 3 แสนบาท ต่อโครงการ และการรับรองงบการเงินประจำไตรมาส 1 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อีกด้วย