ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา เปิดค่ายศิลปะพัฒนาอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม

มรภ.สงขลา เปิดค่ายศิลปะพัฒนาอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม


            มรภ.สงขลา จัดค่ายศิลปะพัฒนาอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม เปิดโอกาสครู-นักเรียน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ เข้าถึงองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ พร้อมสร้างทัศนคติอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข


           น.ส.ศศิธร วิศพันธุ์ ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงกิจกรรม “ค่ายศิลปะพัฒนาอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาของรัฐและเอกชนใน จ.สงขลา (4 อำเภอ) จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ผ่านค่ายศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 โดยมุ่งเน้นการนำเอาองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบไปสู่นักเรียน อาจารย์ เยาวชนและชุมชน เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจองค์ความรู้ทางศิลปะ ซึ่งเป็นการศึกษาที่สำคัญของมนุษย์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะ โดยมุ่งหวังให้เกิดทัศนคติและแนวคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ            น.ส.ศศิธร กล่าวว่า ค่ายศิลปะพัฒนาอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม ใช้วิทยากรเป็นคณาจารย์ในวิชาศิลปกรรมทั้งหลักสูตรทัศนศิลป์และหลักสูตรการออกแบบ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และการออกแบบแขนงต่างๆ มาสร้างกิจกรรมทางด้านศิลปะ เป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือด้านสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่สำคัญทางด้านการเรียนการสอนศิลปะในระดับมัธยมศึกษา รวมถึงระดับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อันเป็นเขตพัฒนาเฉพาะกิจ ซึ่งยังขาดโอกาสในองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ พื้นที่ในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ยังขาดการเข้าถึงโอกาสพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการศึกษาด้านทัศนศิลป์และการออกแบบที่น้อยกว่าพื้นที่กุล่มจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้อยู่เสมอ


            “ศาสตร์ด้านศิลปะเป็นองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญ โดยเฉพาะในระดับเด็กและเยาวชน องค์ความรู้ด้านศิลปะมีส่วนในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การถ่ายทอดทักษะ ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญของการศึกษา และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการเรียนการสอน ดังนั้น ค่ายศิลปะที่จัดขึ้นจึงไม่เพียงแต่ช่วยให้ครูและนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะฝีมือด้านทัศนศิลป์และการออกแบบเท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ด้านศิลปะ ให้ได้รับการพัฒนาจนนำมาสู่รางวัลจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่และระดับภาค” ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรม กล่าวและว่า


            สำหรับหลักสูตรและหัวข้อที่ใช้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบประติมากรรมสร้างสรรค์ 2. กิจกรรมการออกแบบประติมากรรมตามแนวความคิด 3. กิจกรรมการขึ้นรูปโครงสร้างประติมากรรมสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมการตกแต่งประติมากรรมสร้างสรรค์ 5. กิจกรรมสร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็ก 6. กิจกรรมวาดเส้น 7. กิจกรรมจิตรกรรม 8. กิจกรรมภาพพิมพ์ 9. กิจกรรมประติมากรรม และ 10. กิจกรรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการเป็นกลุ่มย่อยตามศาสตร์แต่ละแขนง โดยมีคณาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์และหลักสูตรการออกแบบ คอยดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาอย่างละเอียด