ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ

นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ


นักศึกษาพัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลนำเสนอบทความวิจัยระดับดีเด่น แบบบรรยาย-โปสเตอร์ เวทีประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ


                เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล ประธานโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมคณาจารย์ในโปรแกรมฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ผลปรากฏว่านักศึกษาโปรมแกรมวิชาพัฒนาชุมชนของ มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลนำเสนอบทความวิจัยระดับดีเด่น (ชนะเลิศอันดับ 1) จำนวน 2 รางวัล


             สำหรับ 2 รางวัลบทความวิจัยดีเด่นที่ได้รับจากเวทีประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้แก่ 1. การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) จากบทความวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” โดย น.ส.ปวีณา สุวรรณรัตน์ นายพิเชฐณัฏ มีรุ่งเรือง และ นายภากร ทองนุ่น 2. การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากบทความวิจัยเรื่อง “ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” โดย น.ส.ศิริลักษณ์ ยิ่งดำนุ่น น.ส.มณฑิตา ตรีรานุรัตน์ น.ส.วันวิสาข์ จันทโร และ น.ส.อัญญิกา เรืองนะ