ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

อบจ.สงขลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชาคมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

อบจ.สงขลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชาคมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561


            วันที่ 26 ก.พ. 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วน จ.สงขลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชาคมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และนางพรทิพย์ ปาณศรี ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสงขลา ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรภาคประชาชนภายในจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


             นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีความจำเป็นในการดำเนินการตามภารกิจให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล หนังสือสั่งการ นโยบายของผู้บริหารและจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น แบบประชารัฐ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งขลา เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี 2561 ขึ้น


           ด้านนางพรทิพย์ ปาณศรี ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 มาตรา 250 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 17 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยประชาชนได้รับประโยชน์เป็นการกระจายรายได้ โอกาส โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม