ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

อาจารย์-นศ. ‘เทคโนโลยียางฯ’ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

อาจารย์-นศ. ‘เทคโนโลยียางฯ’ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์


           อาจารย์-นักศึกษาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา พาเหรดรับรางวัลชนะเลิศ-รองอันดับ 2 นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์


            นายวัชรินทร์ สายน้ำใส อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วยนักศึกษาในโปรแกรมฯ 2 คน คือ น.ส.ชาวดี ปะตาแระ และ น.ส.ฮัปเสาะห์ มะเด็ง เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 147 เรื่อง แบ่งเป็นการนำเสนอภาคบรรยาย 42 เรื่อง และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ 105 เรื่อง จากสถาบันศึกษาต่างๆ 11 แห่ง ซึ่งตนและนักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง คือ 1. การอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญเสียของยางธรรมชาติผสมยางเอ็นบีอาร์ โดย ชาวดี ปะตาแระ อดิศักดิ์ เหมือนจันทร์ และ วัชรินทร์ สายน้ำใส 2. การประยุกต์ใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนองในการออกสูตรยางคอมเปานด์ : กรณีศึกษาผลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตและกำมะถัน โดย ฮัปเสาะห์ มะเด็ง และ วัชรินทร์ สายน้ำใส 3. Influence of sulphur crosslink type on strain-induced crystallization of sulphur-vulcanized natural rubber by in situ synchrotron WAXD โดย วัชรินทร์ สายน้ำใส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์


                นายวัชรินทร์ กล่าวว่า นอกจากนั้น นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา ภายใต้การดูแลของตนอีกกลุ่มหนึ่ง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1 “นักคิด นักสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมสู่สังคม” ในงานวันราชภัฏวิชาการ 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยนักศึกษาส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอแบบโปสเตอร์ในเรื่อง “การประยุกต์ใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนองในการออกสูตรยางคอมเปานด์ : กรณีศึกษาผลของปริมาณสารตัวเร่งและปริมาณกำมะถัน” โดย น.ส.ธีราพร หมุดกะเหล็ม น.ส.กาญจนา หนูจีน และ อ.วัชรินทร์ สายน้ำใส ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในงานดังกล่าวอีกด้วย