ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา ติววิทย์-คณิต นักเรียน ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

มรภ.สงขลา ติววิทย์-คณิต นักเรียน ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม


           มรภ.สงขลา ห่วงเด็ก ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามชายแดนใต้ ผลการเรียนวิทย์-คณิตต่ำ จัดติวเข้มด้านวิชาการ เตรียมความพร้อมสอบแข่งขันเข้าเรียนต่ออุดมศึกษา เชื่อช่วยกระจายโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม


           ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12-26 มี.ค.นี้ศูนย์วิทยาศาสตร์จะจัดอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่ จ.สงขลา จำนวน 60 คน เพื่อให้มีความพร้อมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการเตรียมสอบแข่งขันเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา และช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาดังกล่าวให้สูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเหมาะสม ซึ่งหลังการอบรมเสร็จสิ้นศูนย์วิทยาศาสตร์คาดหวังว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฏีและทักษะปฏิบัติในวิชาหลักที่สำคัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม แล้ว ยังมีคะแนนเฉลี่ยขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นด้วย


              ผศ.ดร.ทวีสิน กล่าวว่า ที่ผ่านมานักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีผลการศึกษาต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะก้าวต่อไปได้อย่างมีเกียรติภูมิ นี่คือปัญหา ผลชี้วัดเรื่องนี้ปรากฏชัดเจนในรูปของงานวิจัยจาก สมศ. และสำนักงานการประเมินมาตรฐานการศึกษา ที่ประเมินผลการเรียนใน 8 กุล่มสาระวิชา ของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จ.สงขลา พบว่า กลุ่มสาระที่ผ่านการประเมินมีกลุ่มสาระเดียว คือกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา อีก 7 สาระวิชาไม่ผ่านการประเมินซ้ำยังติดลบด้วย และยิ่งตอกย้ำชัดเจนกว่านั้นคือ เด็กที่ได้โควตาพิเศษจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยถูกรีไทร์เป็นจำนวนมาก ในส่วนของ มรภ.สงขลา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา นักศึกษากลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่มีผลการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่ำลงตามลำดับ ส่งผลต่อการศึกษาขั้นอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก


           ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ กล่าวอีกว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รวมทั้งจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษและนักเรียนทั่วไปให้กับ ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ร.ร.สวนพระยาวิทยา ร.ร.ตากใบ ร.ร.นราสิกขาลัย และโรงเรียนอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว