ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ทม.คอหงส์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล ด้านการจัดการศึกษาปฐม

ทม.คอหงส์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
 

             เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ เทศบาลเมืองคอหงส์   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอนันต์ ทองลิ้นจี่  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์  นายฐิติกรณ์  รอดคล้าย  รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล  อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล   ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่นต่อไป