ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา โชว์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์คว้า 8 รางวัลเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ

มรภ.สงขลา โชว์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์คว้า 8 รางวัลเวทีประชุมวิชาการระดับชาติอาจารย์-นักศึกษา มรภ.สงขลา พาเหรดคว้า 8 รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย-โปสเตอร์ เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


                ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 เครือข่ายภาคใต้ ณ มรภ.ยะลา โดยสามารถคว้า 8 รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่ ชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง“การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูกยางพาราโดยวิธีการกระตุ้นทางเคมีด้วยกรดไนตริก” โดย น.ส.กมลทิพย์ อมรจิริยะชัย ทำวิจัยร่วมกับตน รองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคบรรยาย “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเว็บไซต์ SSL ด้วยชุดเข้ารหัส SHA ในโครงสร้างเว็บแบ่งภาระสมดุลแบบกระจาย” โดย นายธีรศักดิ์ ยนจำรูญ น.ส.โนรซาฮีระห์ กามะ อ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส ผศ.สารภี จุลแก้ว และภาคโปสเตอร์จากเรื่อง “ผลของการใช้กะทิธัญพืชและซูคราโลสต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมทองพับจำปาดะ” โดย อ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ น.ส.นาถชนิตร เอี่ยมสุวรรณ น.ส.กุลวดี เกสโร


                ผศ.ดร.อนุมัติ กล่าวว่า นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคโปสเตอร์ จากเรื่อง “การประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสี ในทรายชายหาดวาสุกรี จ.ปัตตานี” โดย อ.มูรณี ดาโอะ อ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณาย นายประสงค์ เกษราธิคุณ ผลงานเรื่อง “Influence of sulphur crosslink type on the strain-induced crystallization of sulphur-vulcanized natural rubbers by in situ synchrotron WAXD” (ภาคบรรยาย) โดย อ.วัชรินทร์ สายน้ำใส ผลงานเรื่อง “การพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” (ภาคบรรยาย) โดย  น.ส.กามารียะห์ สามะ น.ส.ฮัปเสาะ เจะลง อ.ธีระพงค์ คงเกื้อ และ ผลงานเรื่อง “ผลของการใช้เนื้อและเมล็ดจำปาดะต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมทองพับ” (ภาคโปสเตอร์) โดย อ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ น.ส.นภาวรรณ เสถียรจิตร์ น.ส.วรัญญา ปัณทุวงศ์ และ รางวัลชมเชย ภาคโปสเตอร์ จากเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอกจากแป้งสาคู” โดย น.ส.ชุติมา รัตนภูมิ นายศาสตรา สุวรรณรัตน์ และ ดร.สุรีย์พร กังสนันท์