ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา เฟ้นผลงานสหกิจ ‘นศ.’ ประกวดระดับภาคเร่งเสริมทักษะภาษาเตรียมพร้อมฝึก

มรภ.สงขลา เฟ้นผลงานสหกิจ ‘นศ.’ ประกวดระดับภาคเร่งเสริมทักษะภาษาเตรียมพร้อมฝึกอินโดฯ-มาเลเซีย            มรภ.สงขลา คัดเลือกผลงานสหกิจนักศึกษา เข้าแข่งขันระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง อธิการฯ เผยแนวคิดสร้างบรรยากาศสนทนาภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมเข้าฝึกสหกิจประเทศเพื่อนบ้าน อินโดฯ-มาเลเซีย 


           ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของ มรภ.สงขลา คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการเรียนการสอนในปัจจุบันใช้หลักจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นหลัก จึงจำเป็นต้องวางระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษา สลับกับออกไปหาประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการอย่างมีระบบ รูปแบบสหกิจศึกษาจึงถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นกลไกในการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ และการเข้าสู่ระบบการทำงานของบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษา


                ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า อย่างไรก็ตามในการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สิ่งสำคัญคือวินัยและความตรงต่อเวลา เช่นเดียวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ จึงอยากให้นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษให้มาก ผิดถูกไม่เป็นไร ซึ่งในอนาคตอันใกล้ มรภ.สงขลา มีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาไปยังประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เป็นเป้าหมายหลัก เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมากที่สุด มรภ.สงขลา จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านภาษา เริ่มจากสร้างบรรยากาศของการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความเคยชิน


                ด้าน ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งคัดเลือกผลงานจากการปฏิบัติงานสหกิจของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และส่งเข้าประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รวม 66 คน ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างเดือน ต.ค.60-มี.ค. 61


                ดร.ฐปนพัฒน์ กล่าวอีกว่า สำหรับผลงานสหกิจศึกษาที่ผ่านเข้ารอบมีทั้งสิ้น 15 เรื่อง อาทิ การออกแบบระบบลำเลียงชิ้นงานไซลินเดอร์ ดิสก์ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน โดย นายนพดล นารีหวาน การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการจ่ายสินค้า โดย น.ส.วนิศรา บากา การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสียกระบวนการผลิตสินค้า โดย นายกฤษดา ปลอดภัย การปรับปรุงประสิทธิภาพและละเวลาในกระบวนการแกะหัวปลา โดย น.ส.จุฑารัตน์ ชูเกื้อ และ น.ส.ายูรีดา แหล๊ะอี การลดความสูญเปล่าในวงจรธุรกิจ กรณีศึกษาความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป โดย น.ส.เยาวเรศ ตราสุวรรณ์ การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่โดยใช้คิวอาร์โค้ด ผลงาน น.ส.อัสมา เจเพ็ง เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น เพื่อเข้าแข่งขันในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างต่อไป


“การพัฒนาการจัดการระบบสหกิจศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยกลไกที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่สำคัญคือ นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการออกไปปฏิบัติงานสหกิจ เป็นการเชื่อมโยงระหว่างโลกของการศึกษาและโลกของการทำงานจริง ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สหกิจศึกษาจึงต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน” ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าว