ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

เทศบาลเมืองควนลังจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด

เทศบาลเมืองควนลังจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดในสัตว์พาหะนำโรค ประจำปี 2561


            นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดในสัตว์พาหะนำโรค ประจำปี 2561


           เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการลดสภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน รวมทั้งเป็นการควบคุมจำนวนสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองควนลังให้ลดน้อยลง โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและฝึกทักษะในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดในสัตว์พาหะนำโรค” และในวันเสาร์ ที่ 24 และ วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ลงพื้นที่ ทั้ง 41 ชุมชนเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดในสัตว์พาหะนำโรค