ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา สนองพระบรมราโชบาย ร.10 ผนึกสตูล-สงขลา-พัทลุง ลงนามความร่วมมือ

มรภ.สงขลา สนองพระบรมราโชบาย ร.10 ผนึกสตูล-สงขลา-พัทลุง ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา พัฒนาท้องถิ่น


มรภ.สงขลา สนองพระบรมราโชบาย ร.10 ลงนามความร่วมมือ จ.สงขลา สตูล พัทลุงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ยึดความต้องการของชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงาน


      ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ร่วมกับ จ.สงขลา สตูล และ พัทลุง ณ ห้องประชุมสภา มรภ.สงขลา ในวันที่ 30 มี.ค. 61 ว่า สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้คือ มรภ.สงขลา จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย และกำหนดแผนงานยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจนจัดคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย และติดตามประเมินผล รวมถึงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยทางจังหวัดมอบหมายภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและการวางแผนงานยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและดำเนินการตามแนวทางที่หน่วยงานได้กำหนดในรายละเอียดร่วมกัน


      ด้าน ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวว่า ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ได้หารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนจาก จ.สงขลา สตูล และ พัทลุง  โดยในปีแรกจะมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และพัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานตามความต้องการที่แท้จริงของคนในท้องถิ่น อาทิ การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน / OTOP สู่ตลาดสากล การจัดการท่องเที่ยวชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พันธุ์พืชพื้นเมือง หรือพืชผักพื้นบ้าน โดยการสำรวจ รวบรวม และศึกษาวิจัยถึงสรรพคุณ คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน


        ในส่วนของแผนการดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มรภ.สงขลา ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น พื้นที่ตามติสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 พื้นที่ พื้นที่สนองพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 จำนวน 5 พื้นที่ และ พื้นที่สนองพระบรมราโชบายที่จังหวัดกำหนดร่วมกับมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งสามจังหวัดคือ จ.สงขลา สตูล และ พัทลุง