ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

"ส้มโอหอมควนลัง"ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

"ส้มโอหอมควนลัง"ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว


            วันที่ 9 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยซึ่งส้มโอหอมควนลังได้ขึ้นทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมี รศ.ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.กล่าวต้อนรับ นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลังกล่าวสนับสนุนและนางสาวมนชนก ธนสันติ  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์กล่าวบรรยายเรื่องการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์


            นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกรเผยถึงการที่ส้มโอหอมควนลังได้ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าต้องการให้ส้มโอหอมควนลังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค และกระตุ้นให้ผู้ผลิตเสริมสร้างและรักษาภาพพจน์ของสินค้าป้องกันการนำชื่อเสียงของส้มโอหอมควนลังไปแอบอ้างโดยทุจริตเพื่อหาผลประโยชน์


            "ส้มโอหอมควนลัง"เป็นผลไม้พื้นเมืองที่คุณภาพและลักษณะพิเศษที่เป็นผลมาจาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์จองภาคใต้เพาะปลูกกันมากที่ตำบลควนลัง อำเภอหาใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากภูมิอากาศภูมิประเทศเอื้อำนวยในการเพาะปลูก ทำให้ส้มโอหอมควนลังมีลักษณะที่พิเศษ ผลมีรูปร่างกลมสูง ไม่มีจุก เนื้อสีชมพูเข้ม-แดง เนื้อผลนิ่ม ฉ่ำ เนื้อกรุมกรอบ เมล็ดลีบถึงไม่มีเมล็ด รสชาดหวานอมเปรี้ยว ไม่ขม และน้ำหนักผลอยู่ระหว่าง 1-2.5 กิโลกรัม จากลักษณะพิเศษดังกล่าวกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงประกาศให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส้มโอหอมควนลัง ทะเบียนเลขที่ สข 60100092 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีความสามารถในการแข่งขันที่จะผลักดันให้สมโอหอมควนลังเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน