ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

พระครูปุญญาพิศาล ฯจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

พระครูปุญญาพิศาล ฯจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดา สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2561


            วันที่6 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ที่วัดพะโคะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา พระครูปุญญาพิศาล รักษาการเจ้าคณะอำเภอสทิงพระเจ้าอาวาสวัดพะโคะ และพระอุปัชฌาย์ได้จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดา สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2561 รุ่นที่ 17 ระหว่าง วันที่ 6 เมษายน2561 ถึง วันที่30 เมษายน 2561 จำนวน 66รูป โดยมีพันจ่าโท อนันต์  บุญสำราญ นายอำเภอสทิงพระ  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


            พระครูปุญญาพิศาลฯ ได้กล่าวถึงโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนว่าต้องการที่จะส่งเสริมบุตรหลานเยาวชนที่ปิดภาคเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนเป็นการพัฒนาจิตใจ ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมรวมถึงทางวัดได้จัดพระวิทยากร ปราชญ์ชุมชนได้เข้ามาให้ความรู้และความสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมซึ่งสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระแสนิยมทางวัตถุเข้ามามีบทบาท ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน  ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือปัญหายาเสพติที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาระดับประเทศที่ต้องเร่งแก้ไขและรัฐบาลก็ได้มีนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เยาวชนซึ่งเป็นกำลังหลักหรืออนาคตของชาติ เมื่อเยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เข้าสู่วัยรุ่น และวัยทำงานจนมีครอบครัว เยาวชนเหล่านี้หากไม่ได้รับการปลูกฝังถึงพิษภัยจากยาเสพติด และเห็นผิดเป็นชอบ ก็จะทำให้วิถีชีวิตของเยาวชนนั้น ๆ ดำเนินไปในทางที่ผิด ตลอดถึงการมีสติในการยับยั้งอารมณ์ การใช้วาจาคำพูดที่ก้าวร้าว รวมถึงการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน การให้อภัยซึ่งกันและกัน ตลอดถึงมีความเชื่อมั่นในการทำความดี« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 09, 2018, 02:10:30 PM โดย system man »