ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ครูเพื่อศิษย์” มรภ.สงขลา ชนะเลิศประกวดผลงาน นศ.รับไม้ต่อเจ้าภาพสัมมนาสมาพันธ์

ครูเพื่อศิษย์” มรภ.สงขลา ชนะเลิศประกวดผลงาน นศ.รับไม้ต่อเจ้าภาพสัมมนาสมาพันธ์นิสิตฯ ราชภัฏครั้งที่ 13


            นักศึกษาครุศาสตร์ มรภ.สงขลา โชว์ผลงาน “ครูเพื่อศิษย์” คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการแนวปฏิบัติที่ดี บนเวทีสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เตรียมรับไม้ต่อเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 13


            อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนพร้อมด้วยผู้นำนักศึกษา นายวรวัฒน์ รอดพิบัติ ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ นายจิรัฐติกาน ปราณเกิด นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายธีรวัฒน์ แสนสมศักดิ์ นายกสโมสรฯ คณะวิทยาการจัดการ นายธนากร ชุมพล นายกสโมสรฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ นายกสโมสรฯ คณะครุศาสตร์ และ นายนัทธพงศ์ เกตุรัตน์ นายกสโมสรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างประสบการณ์การทำกิจกรรม และเป็นเครือข่ายทางด้านกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งยังสร้างศักยภาพนักศึกษาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารกิจกรรม นำไปสู่การพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่ผู้นำนักศึกษาให้ตระหนักถึงสภาพปัญหาและปรากฏการณ์ทางสังคมปัจจุบันที่จะนำไปสู่การจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสม             อาจารย์จิรภา กล่าวว่า ในการสัมมนาครั้งนี้ มรภ.พระนคร จัดประกวดโครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) โดย มรภ.สงขลา ได้ขออนุญาต ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ นำโครงการครูเพื่อศิษย์เข้าร่วมประกวด ซึ่ง นายวรวัฒน์ และ นายณัฐภัทร ในฐานะผู้ดำเนินโครงการฯ สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท โดยได้นำเงินรางวัลส่งต่อให้กับคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อสมทบทุนในโครงการครูเพื่อศิษย์ในครั้งต่อไป นอกจากนั้น มรภ.สงขลา ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ซึ่งจะต้องวางแผนการดำเนินงาน และเตรียมการเพื่อเป็นเจ้าภาพต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งต้องมาวางแผนว่าควรจะจัดรูปแบบใด เพื่อให้มีความเหมาะสมและแสดงศักยภาพของ มรภ.สงขลา ให้เป็นที่ประจักษ์ และสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วม


            ด้าน นายวรวัฒน์  รอดพิบัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจมากที่โครงการครูเพื่อศิษย์ได้รับรางวัลชนะเลิศ เนื่องจากเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมานาน 4 ปี รวม 5 รุ่น มุ่งเน้นปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูให้เกิดขึ้นในหัวใจ และสร้างแม่พิมพ์ที่ดีของชาติในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณค่ายิ่ง ทั้งนี้ โครงการครูเพื่อศิษย์ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาแล้วถึง 5 แห่ง และมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยใช้วงจรคุณภาพที่รู้จักกันดีคือ PDCA มาใช้ในการดำเนินงาน ดังนั้น การนำเสนอผลงานในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสในการนำชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัยไปบอกเล่าให้สาธารชนได้รับทราบ ทั้งยังได้องค์ความรู้ด้านศาสตร์ต่างๆ ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 ที่สามารถนำมาบูรณาการกับทำงานและพัฒนาองค์กร ตลอดจนนำมาพัฒนารูปแบบกิจกรรมของ มรภ.สงขลา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น       


             “กว่าจะได้มาซึ่งรางวัลนี้ผมต้องเตรียมตัวอย่างมาก เพราะต้องตีโจทย์ให้แตกว่าเราจะนำเสนอโครงการอย่างไรให้ครอบคลุมที่สุด และให้ทุกคนรู้ว่าโครงการเรามีอะไรดี โดยได้เตรียมสื่อในการนำเสนอคือ PowerPoint และวิดีโอ พยายามทบทวนและแก้ไขข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กระชับและสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุด โดยฝึกซ้อมการนำเสนอภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา” นายวรวัฒน์ กล่าว


        ขณะที่ นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า การมีโอกาสเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฯ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ เพราะนอกจากได้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันเเละกันระหว่างผู้นำนักศึกษา ทั้งในด้านกระบวนการจัดกิจกรรม เเนวคิด การบริหารคนแล้ว ยังได้เปิดโลกทัศน์ผ่านการฟังบรรยายด้วย ที่สำคัญ การได้ร่วมนำเสนอผลงานในโครงการครูเพื่อศิษย์


บนเวทีการประกวด ซึ่งตนมีการเตรียมตัวอย่างดีเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์โจทย์ รวบรวมข้อมูลโครงการโดยเน้นจุดเด่นที่ต้องนำเสนอ และเตรียมการนำเสนอโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ สารสนเทศทั่วไป (Information) ให้ความสำคัญร้อยละ 10 กระบวนการ (Process) ให้ความสำคัญร้อยละ 60 และผลลัพธ์หรือสิ่งที่ได้รับของโครงการ (Product) ให้ความสำคัญร้อยละ 30 ขณะเดียวกันเพื่อให้การนำเสนอมีความน่าสนใจ จึงนำหลักการพูดนำเสนอที่ดีของ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก มาประยุกต์ใช้ ปิดท้ายด้วยซ้อมการนำเสนอ ซึ่งเพื่อให้น่าสนใจมากขึ้นจึงคิดการนำเสนอในรูปแบบคู่ คล้ายคลึงกับพิธีกรคู่ที่มีการส่งและรับกันอย่างลงตัว จนนำมาสู่รางวัลชนะเลิศในที่สุด                                   

นายตะวัน บุญขวัญ นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวบ้างว่า สิ่งที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ คือได้รู้ถึงบทบาทและกระบวนการทำงานของผู้นำนักศึกษาในการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่สำคัญ การทำงานที่ตึงหรือหย่อนเกินเป็นจะทำให้องค์กรหรือหน่วยงานเกิดความวุ่นวายได้ ดังนั้น ต้องยอมรับกับการทำงานว่าเป็นอย่างไรและให้ดำเนินการแก้ไขให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการได้พบปะกับเพื่อนๆ ผู้นำนักศึกษาทำให้ตนได้รู้กระบวนการทำงานของสมาพันธ์นิสิต-นักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สำหรับเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการทำกิจกรรมในปีต่อๆ ไป

        “รู้สึกดีใจที่ มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต-นักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆ จะได้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และมรภ.สงขลา จะได้แสดงศักยภาพให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้มองเห็นความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งกระผมจะร่วมมือและช่วยงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเห็นว่าท่านเลือกถูกแล้วที่มาที่นี่ นามของราชภัฏสงขลาจะเป็นที่เล่าขานและจดจำ ให้สมกับคำว่าคนของพระราชาให้จงได้”