ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา ดึงบุคลากรอบรม Google For Educationประยุกต์ใช้ไอทีพัฒนาการเรียนการสอน-

มรภ.สงขลา ดึงบุคลากรอบรม Google For Educationประยุกต์ใช้ไอทีพัฒนาการเรียนการสอน-ปฏิบัติงานจริง           สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จัดอบรม Google For Education พัฒนาทักษะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน พร้อมปฏิบัติงานได้จริง


           นายเสรี ชะนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google For Education เมื่อเร็วๆ นี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำหรับนำมาใช้ในการเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน และช่วยยกระดับการทำงานขององค์กรให้ได้มาตรฐาน เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้นในทุกระดับชั้น พัฒนาการด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสาร ด้วยสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บและรับส่งข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก จึงมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในทุกวงการ ที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเป็นที่นิยมคือการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา


            นายเสรี กล่าวว่า ปัจจุบันการวางระบบอินเตอร์เน็ตและนำเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนยังคงใช้วิธีสอนแบบเดิมที่ไม่ได้นำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับอาจารย์และนักศึกษายังขาดประสบการณ์ และขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆ อีกทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ โดยมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น


            “การจัดอบรมครั้งนี้มีทั้งหมด 3 รุ่น รวม 150 คน รุ่นที่ 1 สำหรับอาจารย์ รุ่นที่ 2 และ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการนำ Google for Education ไปใช้ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง โดยเนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้ งาน Google Sites การใช้ Google  classroom สำหรับอาจารย์ผู้สอน และการใช้งาน Google Form แบบใหม่ โดยมี ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวผมเป็นวิทยากรบรรยาย” รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา กล่าว