ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา เปิดค่ายรวมวงเครื่องเป่า ติว นร.ชายแดนใต้ สู้ศึกดนตรี

มรภ.สงขลา เปิดค่ายรวมวงเครื่องเป่า ติว นร.ชายแดนใต้ สู้ศึกดนตรี                คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ดึงนักเรียนประถม-มัธยม 3 จว.ชายแดนใต้ เข้าค่ายรวมวงเครื่องเป่า เตรียมพร้อมแข่งขันทักษะทางดนตรี เผยติวเข้มพิเศษประเภทรวมวงเล็ก หลังถูกยกเลิกนับสิบปี                ผศ.ไชยวุธ โกศล คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ โปรแกรมวิชาดนตรีสากลจัดกิจกรรมค่ายรวมวงเครื่องเป่า (Wind Ensemble) ให้กับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนใน จ.ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส กว่า 80 คน ณ ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี จุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวนักดนตรีสำหรับแข่งขัน การปรับวงในลักษณะวงเล็กประเภทต่างๆ วิธีการฝึกซ้อมวงเล็ก เพื่อให้ครูดนตรีในโรงเรียนมีแนวทางในการจัดเตรียมวงดนตรีให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตนเอง และเป็นการจุดประกายทางความคิดของนักเรียน ให้เกิดการจัดตั้งวงดนตรีประเภทวงเล็กที่ยังไม่ค่อยแพร่หลายให้มีความหลากหลาย และยังหวังผลระยะยาวในเชิงปริมาณโดยทำให้เกิดจำนวนวงดนตรีเครื่องเป่าประเภทวงเล็กเพิ่มมากขึ้นในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม และในเชิงคุณภาพที่คาดหวังคือ มีจำนวนวงดนตรีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เข้ารอบในระดับภาคในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม                 


                ด้าน น.ส.พัชรี สุวรรณธาดา อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า ค่ายวงดนตรีเครื่องเป่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ผ่านค่ายศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดมาแล้ว 2 ครั้งและได้รับการตอบรับเข้าร่วมอบรมจากนักเรียนและครูดนตรีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมเน้นการปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มเครื่องดนตรีมาให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยในการจัดค่ายวงดนตรีเครื่องเป่าครั้งแรกเน้นปฏิบัติการรวมวงใหญ่ ใช้ระยะเวลา 3 วัน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้พื้นฐานการรวมวงในเบื้องต้นไปแล้ว ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 นี้ ทางคณะผู้จัดงานจึงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยเน้นการรวมวงเล็ก ได้แก่ ประเภทเครื่องลมไม้ ประเภทเครื่องลมทองเหลือง และ ประเภทเครื่องกระทบวงโยธวาฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในขณะนั้น ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรม ในประเภทรวมวงเล็กสำหรับนักเรียนประเภทเครื่องเป่าในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศเป็นปีแรก หลังจากยกเลิกการแข่งขันประเภทนี้ไปนานนับสิบปี