ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา คว้า 7 รางวัลนำเสนอผลงานวิชาการด้านเกษตร

มรภ.สงขลา คว้า 7 รางวัลนำเสนอผลงานวิชาการด้านเกษตร                นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา โชว์ฟอร์มเยี่ยม คว้า 7 รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยเวทีประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ กวาดครบตั้งแต่ยอดเยี่ยม-ชมเชย ภาคบรรยายและโปสเตอร์


                ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า จากการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ซึ่งมีนักศึกษาของทางคณะฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย ผลปรากฏว่านักศึกษาได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม 2 รางวัล รางวัลดี 1 รางวัล และ ชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ภาคบรรยายกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร รางวัลระดับดีเยี่ยม จากงานวิจัยเรื่อง ผลของปริมาณเพคตินและกลีเซอรอลต่อคุณภาพของฟิล์มบริโภคได้ โดยนางสาวน้ำฝน เพ็งจันทร์ ภาคบรรยายกลุ่มประมง รางวัลระดับชมเชย จากเรื่อง เปรียบเทียบปริมาณโปรตีนในไข่น้ำที่เลี้ยงด้วยสูตรปุ๋ยต่างชนิด โดยนางสาวปรียากมล ธนบัตร


                รางวัลระดับดีเยี่ยม ภาคโปสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและธุรกิจอาหาร จากงานวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์จากเปลือกมะละกอในการผลิตผลิตภัณฑ์ผงหมักสเต็กรถจิ้มแจ่ว โดยนางสาวสุกาญดา สังข์สวัสดิ์ ภาคโปสเตอร์กลุ่มพืชศาสตร์ รางวัลระดับดีเด่น จากเรื่อง การชักนำต้นลิ้นมังกรพันธุ์แคระฮานิอายกรีน (Sansevieria trifasciata cv. Hahnii Green)ในหลอดทดลอง โดยนางสาวสุนิสา หยูดำ ภาคโปสเตอร์กลุ่มประมง รางวัลระดับดี จากเรื่อง ผลของการใช้อาหารปลาดุกสำเร็จรูปผสมสไปรูลิน่าระดับแตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของกบลูกผสม (Rana catesbeiana x R. rugulosa) ที่เลี้ยงในขวดพลาสติก โดยนางสาวจตุพร นิลน้อย และ นางสาวสุดารัตน์ ทองย้อย รางวัลระดับดีเด่น จากเรื่อง การศึกษาการดำเนินธุกิจอาหารของผู้ประกอบการในตลาดน้ำคลองแห ต.คลองแห อ.คลองแห จ.สงขลา โดยนายเจษฎา แสนทวี รางวัลระดับชมเชย จากเรื่อง ศึกษาวิธีการลดการเกิดลักษณะฝ้าขาวในผลิตภัณฑ์ส้มแขกแช่อิ่มอบแห้ง โดยนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจโนภาส


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2018, 02:25:06 PM โดย system man »