ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รับ 180 คนเข้าเรียน

มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รับ 180 คนเข้าเรียน


                ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู จำกัด 180 คน คัดเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนเท่านั้น


             ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 180 คน ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนเท่านั้น ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการหรือดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติการสอนบางเวลา โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากสำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันและยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน


                ดร.มนตรี กล่าวว่า กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอนต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้วเท่านั้น ส่วนผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาจากสำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก และ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


                “มรภ.สงขลา มุ่งมั่นในการผลิตครูคุณภาพ ครุศาสตร์พร้อมหล่อหลอม ฟูมฟักความเป็นครูให้กับทุกคน ครุศาสตร์คือคุณภาพ คุณภาพคือครุศาสตร์ มาร่วมกระบวนการหล่อหลอมความเป็นครูกับเรานะครับ” คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวและว่า                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.skru.ac.th/ หรือ http://edu.skru.ac.th ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 68 คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 21 พ.ค.-17 มิ.ย. 61 เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 35,000 บาท (แบ่งจ่าย 3 ภาคเรียน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-9823108