ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา ยึดแนวพระราชดำริทำโครงการกสิกรรมธรรมชาติแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน

มรภ.สงขลา ยึดแนวพระราชดำริทำโครงการกสิกรรมธรรมชาติแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง


              สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ทำโครงการกสิกรรมธรรมชาติ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน ยึดแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่-เศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง ร.9 สร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น


               นายโอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดโครงการกสิกรรมธรรมชาติแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ให้กับนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการทำเกษตรแบบธรรมชาติ รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำกสิกรรมในรูปแบบต่างๆ ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนักศึกษารวม 30 คน เข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับกสิกรรมธรรมชาติ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะฯ และลงพื้นที่ศึกษาพร้อมฝึกปฏิบัติด้านกสิกรรมตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มรภ.สงขลา โดยมีทีมวิทยากร อ.จิรพงศ์ สุขจันทร์ ข้าราชการบำนาญ (อดีตอาจารย์ มรภ.สงขลา) สาธิตการทำปุ๋ยและไม้หลักเพื่อปลูกป่า และ ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความรู้ตลอดโครงการ


               นายโอภาส กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจที่ตอบสนองพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ดังนั้น สำนักศิลปะฯ จึงได้จัดโครงการฯ ในครั้งนี้ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบองค์ความรู้สำคัญ ที่จะช่วยให้นักศึกษานำไปต่อยอดความรู้ความสามารถของตนเองในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น และนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไปได้