ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ทม.คอหงส์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564)

ทม.คอหงส์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564)


               เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561  นายพยงค์  อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ณ ห้องประชุมภูผาเมฆ ชั้น 3 โรงแรมทีอาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 รวมทั้งการคัดเลือกผู้แทนประชาคมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในองค์กรจัดทำแผนพัฒนา