ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชวนคนรุ่นใหม่แสดงความกตัญญูต่อครูเทพ ครูมนุษย์ เสริมสิริมงคลให้ชีวิต


               ผศ.ไชยวุธ โกศล คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม 1 มรภ.สงขลา ว่า มุ่งหวังให้คณาจารย์ นักศึกษาในโปรแกรมวิชาดนตรีไทย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ระลึกถึงบุญคุณครูและร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยอย่างถูกต้องตามแบบแผน สร้างจิตสำนึกและความเป็นสิริมงคลแก่นักดนตรีไทย อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มรภ.สงขลา ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมี นาวาโทดิเรก กล้าหาญ ข้าราชการบำนาญ กองดุริยางค์ทหารเรือ และ นางสำราญ กล้าหาญ ศิลปินอิสระ เป็นวิทยากรในพิธี


                ด้าน นายบรรเทิง สิทธิแพทย์ ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า คนไทยเรามักยึดมั่นในความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาใด สำหรับสาขาวิชาดนตรีไทยนั้นจะแสดงกตเวทีถึงครูบาอาจารย์ด้วยการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ดังที่ได้พบเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน พิธีไหว้ครูดนตรีไทยนับเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์กำหนดระเบียบแบบแผนให้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา โดยนำหลักเกณฑ์และแนวความเชื่อในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธมารวมเข้าด้วยกัน นักดนตรีไทยจึงนอกจากจะมีครูเป็นมนุษย์แล้ว ยังมีครูเป็นเทวดาและครูฤๅษีอีกด้วย เพราะถือว่าเทพบางองค์มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับดนตรีไทยนั่นเอง


                นายบรรเทิง กล่าวอีกว่า ดนตรีไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเอง และความสามารถของบรรพบุรุษที่คิดสร้างเครื่องดนตรีไทย สร้างบทเพลงต่างๆ ขึ้นมาอย่างเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนให้กับคนรุ่นหลัง ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ได้ถ่ายทอดต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นประโยชน์ในการนำไปสู่การพัฒนาทางด้านการศึกษา ด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติดนตรีไทย ด้วยความสำคัญดังกล่าวทางโปรแกรมฯ จึงจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่เคยจัดไปเมื่อปี 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมเข้าพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยในครั้งนี้