ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ‘ทรู’ ส่ง นศ. ฝึกสหกิจพัฒนาทักษะว่าที่บัณฑิต

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ‘ทรู’ ส่ง นศ. ฝึกสหกิจพัฒนาทักษะว่าที่บัณฑิต เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน

            มรภ.สงขลา ผนึกทรู คอร์ปอเรชั่นฯ ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน วางรากฐานพัฒนาทักษะ เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานจริง

 

                ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่าง มรภ.สงขลา กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ว่า การลงนามความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยสร้างอนาคตให้กับนักศึกษา ถือเป็นการวางรากฐานเพื่อก้าวสู่โลกของการทำงาน การฝึกสหกิจศึกษาทำให้ได้รับทราบด้วยตนเองว่า การปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบนั้น จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะใดบ้าง อันจะเป็นแนวทางในการปรับแผนการศึกษา ทั้งยังมีโอกาสพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกับสังคม การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร และผู้ใช้บริการ ตลอดจนมีโอกาสเรียนรู้ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน   


 

                อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า ความรู้ที่ได้จากการฝึกสหกิจศึกษา จะนำมาซึ่งการพัฒนาตนเองของนักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงต่อไป นอกจากนั้น ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยในโครงการสหกิจศึกษา ยังจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิต อาทิ ความร่วมมือด้านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงพัฒนา เป็นต้น

 

                ด้าน ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา กล่าวว่า ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยในโครงการสหกิจศึกษา และเป็นกลไกพัฒนาอาชีพโดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ การพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นต้องอาศัยกลไกที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่สำคัญ สหกิจศึกษาจึงต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย และนักศึกษา เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด


 

                ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า โครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียน นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านความคิด การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการจัดเตรียมและนำเสนอรายงานจากประสบการณ์การทำงานจริงของตนเอง ที่สะท้อนการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกัน รวมทั้งการค้นพบตนเองทางด้านงานอาชีพที่ชัดเจนขึ้น

 

                ขณะที่ นายเสกศักดิ์ ช่อปลอด ผู้อำนวยการเขตด้านการตลาด พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในนามบริษัท ทรูฯ กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกลงนามความร่วมมือกับ มรภ.สงขลา เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาที่นี่ และมีโอกาสเข้าทำงานที่ทรู ซึ่งทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เคยมีคำกล่าวว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีย่อมเติบโตได้ดีในผืนดินอุดมสมบูรณ์ ทว่า บัณฑิตของ มรภ.สงขลา ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า แม้ในสภาพดินที่ไม่สมบูรณ์มากนัก แต่เมล็ดพันธุ์อย่างพวกเขาก็สามารถเจริญงอกงามได้

 

 

 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 27, 2018, 05:09:09 AM โดย system man »