ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา สร้างเครือข่ายภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปั้นยุวมัคคุเทศก์ 5 จว.ใต้ รู้คุณ

มรภ.สงขลา สร้างเครือข่ายภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปั้นยุวมัคคุเทศก์ 5 จว.ใต้ รู้คุณค่าศิลปกรรมท้องถิ่น            สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ดึงเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้ เป็นเครือข่ายยุวมัคคุเทศก์ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หวังสร้างแนวร่วมคนรุ่นใหม่หวงแหนประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมท้องถิ่น พร้อมต่อยอดสู่ผู้นำชุมชน


                นายโอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมเยาวชนยุวมัคคุเทศก์ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กลุ่มที่ 18 รุ่นที่ 5 ให้แก่เครือข่ายเยาวชนจาก จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ สงขลา รวม 60 คน เมื่อเร็วๆ นี้ว่า วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยมุ่งหวังให้เกิดแนวร่วมด้านการอนุรักษ์ครอบคลุมทุกภาคส่วนในท้องถิ่น การประสานความร่วมมือกันเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายตามที่ต้องการ และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้การดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้นำกลุ่มเป้าหมายเข้าฟังบรรยายความรู้จาก ดร.บรรจง ทองสร้าง และ นายสืบสกุล ศรีสุข ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของยุวมัคคุเทศก์ และลงพื้นที่ศึกษาแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว อาหารพื้นบ้าน ในเขตพื้นที่เมืองเก่าสงขลา


                นายโอภาส กล่าวว่า ประเทศไทยมีแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่สวยงามของท้องถิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งกระจัดกระจายทั่วประเทศ แต่จากการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของเมือง  รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ไม่ได้คำนึงถึงขีดความสามารถการรองรับของพื้นที่ แม้จะมีการจัดทำแผนแต่ขาดการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และขาดการดูแลรักษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ประกอบกับการมุ่งหวังรายได้ทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเป็นหลัก ส่งผลให้ทั้งตัวแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบถูกคุกคาม สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม


                “หากสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปกรรมถูกทำลายหรือเสื่อมโทรมลง ย่อมส่งผลกระทบให้คุณภาพและคุณค่าของศิลปกรรมด้อยลง จนหมดความหมายในที่สุด และเพื่อให้การบริหารจัดการหรือการป้องกันสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จึงร่วมกับ มรภ.สงขลา ในการจัดอบรมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าว               


                ด้าน นายกมลนาวิน อินทนูจิตร รองผู้อำนวยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา กล่าวว่า นอกเหนือจากการอบรมเยาวชนยุวมัคคุเทศก์ฯ แล้ว ยังมีการสัมมนาสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมใน จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ย.61 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา และพื้นที่แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม โดยมี รศ.โรจน์ คุณอเนก ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ใน จ.สงขลา และนานาชาติ พร้อมทั้งทัศนศึกษาแหล่งศิลปกรรม “สงขลาแต่แรกถึงปัจจุบัน” เมืองสงขลาฝั่งแหลมสน วัดสุวรณคีรี วัดบ่อทรัพย์ วัดศิริวรรณาวาส และ วัดภูผาเบิก เพื่อให้มีการดำเนินงานร่วมกัน เกิดเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น


                อนึ่ง เมืองเก่าสงขลา ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ 27 เมืองเก่าในประเทศไทย ที่ได้รับการประกาศจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้เป็น “เขตพื้นที่เมืองเก่า” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ.2546 โดยได้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เสริมสร้างความรู้-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของไทย และยกระดับเมืองเก่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า สอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของภาครัฐ