ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

อ.ต.ก.จังหวัดสงขลาจัดงาน “สินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

อ.ต.ก.จังหวัดสงขลาจัดงาน “สินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 1 และร่วมทำ MOU โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สู่อุตสาหกรรมเห็ดแครง สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมเห็ดแครงสงขลา อาหารไทยสู่อาหารโลก


               วันที่ 19 กันยายน 2561 บริเวณตลาด อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต. สุดพุ่ม รองผู้ว่าฯ สงขลา นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร นายสมหมาย  ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมกันเปิดงานสินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 (อุตสาหกรรมเห็ดแครงสงขลา อาหารไทยสู่อาหารโลก) ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2561รวม5วัน


               นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าฯสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเห็ดแครงอินทรีย์ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างการเรียนรู้และทักษะในการผลิตเห็ดแครงอินทรีย์แบบชุมชนรับรอง(GPS) เป็นสินค้าปลอดภัย(GAP) และการผลิตเห็ดแครงอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า โดยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม


               อีกทั้งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการเพาะเห็ดแครงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนต่อไป


               นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวเพิ่มเติ่มอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้มีการลงนามในความร่วมมือขององค์กรตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการยกระดับการเพาะเห็ดแครงให้เป็น "อุตสาหกรรมเห็ดแครงจังหวัดสงขลา " และกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมอาหารจากเห็ดแครงโดย สวทน. และ Foo Innopolis การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ การจำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจำหน่ายไข่ไก่ และน้ำมันพืชราคาต้นทุน การแจกต้นกล้วยไม้ฟรีทุกวัน การแสดงดนตรี งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 -22 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -20.00 น. ณ ตลาด อ.ต.ก.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา (ทางไปเกาะยอ ใกล้ขนส่งจังหวัดสงขลา)