ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

เปิดตัว มรภ.สงขลา ศูนย์เครือข่าย ‘สมศ.’ ภาคใต้ตอนล่างผนึกความร่วมมือพัฒนา

เปิดตัว มรภ.สงขลา ศูนย์เครือข่าย ‘สมศ.’ ภาคใต้ตอนล่างผนึกความร่วมมือพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา
                เปิดตัว มรภ.สงขลา ศูนย์เครือข่าย สมศ. รับหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาดูแลพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พร้อมให้บริการวิชาการ ตอกย้ำอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   


                ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันอุดมศึกษาตัวแทน สมศ. ในพื้นที่ตามภูมิภาค ทำหน้าที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ได้แก่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส โดย มรภ.สงขลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมดำเนินงานอาทิ กรรมการบริหารการศึกษาปฐมวัย กรรมการบริหารระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการบริหารด้านการอาชีวศึกษา กรรมการบริหารระดับอุดมศึกษา กรรมการฝ่ายวิจัยและประเมินผล กรรมการฝ่ายบริการวิชาการ เป็นต้น


                ดร.มนตรี กล่าวว่า ศูนย์เครือข่าย สมศ. ตั้งอยู่ ณ ห้อง 318 อาคาร 68 คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา มีหน้าที่ส่งเสริมภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ สมศ. โดยให้คำแนะนำ ปรึกษา และอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ในการเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน (Co-creation of Knowledge & New Production of Knowledge : NPK) และส่งเสริมการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้บริการวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา และตอบสนองอัตลักษณ์ของ มรภ.สงขลา ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น