ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา จัดหลากกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสร้างอัตลักษณ์เป็นคนดี มีทักษะชีวิต

มรภ.สงขลา จัดหลากกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสร้างอัตลักษณ์เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ


                มรภ.สงขลา จัดหลากกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พร้อมปลูกฝังด้านจิตอาสา หวังปั้นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ สอดรับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย


                อ.จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในหลากหลายด้าน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ สมดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เริ่มต้นจากโครงการสานสัมพันธ์ปาริฉัตรช่อใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยกองพัฒนานักศึกษาได้สอดแทรกกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงสอดแทรกเรื่องระระเบียบวินัยและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 100 ปีของ มรภ.สงขลา พร้อมทั้งทำกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่อีกด้วย


                อ.จิรภา กล่าวว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยและมอบเข็มเครื่องหมาย ซึ่งองค์การนักศึกษา พร้อมด้วยสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระลัญจกรส่วนพระองค์ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และความภาคภูมิใจต่อ มรภ.สงขลา ในฐานะคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน


                ด้าน นายสกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า มรภ.สงขลา ดำเนินกิจกรรมด้านจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการนำนักศึกษาจิตอาสาร่วมทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณแหลมสนอ่อน หาดชลาทัศน์ และรับบริจาคโลหิต ณ เรือนพยาบาล มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า พร้อมทั้งนำนักศึกษาไปจัดกิจกรรมจิตอาสา ยาใจ ผู้ป่วย ณ อาคารเย็นศิระ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


                นายสกรรจ์ กล่าวอีกว่า มรภ.สงขลา ยังจัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่องขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการอบรมพัฒนาทักษะความคิดเชิงกระบวนการระบบ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานด้านธรรมชาติของความคิด และฝึกทักษะเชื่อมโยงความคิดสู่การออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สามารปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้