ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดหนึ่งโครงงานหนึ่งตำบลปั้น นศ.เทคโนอุตฯ ตอบโจทย์วิจัยพัฒนา

มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดหนึ่งโครงงานหนึ่งตำบลปั้น นศ.เทคโนอุตฯ ตอบโจทย์วิจัยพัฒนาท้องถิ่น


                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดหนึ่งโครงงานหนึ่งตำบล เปิดโอกาสนักศึกษาประยุกต์ความรู้ทำวิจัยแก้ปัญหาชุมชน สนองปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
                ผศ.วีรชัย มัฏฐารักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงแนวคิดในการจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ภายใต้ชื่อ SPOT Tech ว่า SPOT ย่อมาจาก Student Project One Tambon หรือ หนึ่งโครงงานหนึ่งตำบล โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ ในรายวิชาโครงงานพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน ทำวิจัยหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 6 โครงงาน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากท้องถิ่นอยู่แล้ว จึงสามารถนำปัญหาที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นหัวข้อโครงงานได้ ส่งผลต่อการสร้างการยอมรับในท้องถิ่น โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ที่เน้นการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเป็นสำคัญ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งยังเชื่อมโยงสู่การนำนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
                ผศ.วีรชัย กล่าวว่า การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้ความสามารถรอบด้าน สอดคล้องตามกรอบการผลิตบัณฑิตที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 5 ด้าน ได้แก่ 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงสู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ทางคณะฯ ซึ่งจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทั้ง 5 ด้านอย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการคิดสร้างสรรค์ผลงานให้ได้ผลจริง และเป็นการจัดสรรงบประมาณลงสู่นักศึกษา ให้สามารถประยุกต์ความรู้สำหรับแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยังตอบโจทย์ Thailand 4.0 ที่บูรณาการกับรายวิชาโครงงานพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย