ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ดร.ไพร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมแกนนำอนามัยแม่และเด็ก ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการ

ดร.ไพร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมแกนนำอนามัยแม่และเด็ก ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก


    วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมแกนนำอนามัยแม่และเด็ก ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก ให้แก่ อสม.ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก อสม.ร่วมในพิธีเปิดฯ โดยมี นางสมคิด เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน พัฒนาคุณภาพบริการงานอนามัยแม่และเด็ก พร้อมกันนี้มีการบรรยายเรื่องบทบาทของ อสม.ในการส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยนมแม่และส่งเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชน โดย ผศ.ดร.ศศิกานต์ กาละ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการบรรยายเรื่อง การจัดทำทะเบียนหญิงตั้งครรภ์หลังคลอด ปฐมวัย และการจัดทำรายงานอนามัยแม่และเด็ก โดยนางเยาวลักษณ์ บุญตามชู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่