ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

รองผู้ว่าสงขลา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข "

รองผู้ว่าสงขลา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข "ระดับจังหวัด


          วันที่ 29 ส.ค.60 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”และ กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลาประชุมเดือนสิงหาคม เพื่อยกย่องและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560
นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินงานตามโครงการ เชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างแจงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการชุมชน และเพื่อการจัดการความรู้และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในการกระบวนการจัดการชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านและกิจกรรมของกลุ่ม องค์การชุมชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนดีเด่น ด้วยการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่นเข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น เข้ารับโล่รางวัล “สิงห์ทอง”
            ในส่วนของจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการด้วยการแต่งตั้งภาคีพัฒนาที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 4 โซน 16 อำเภอ โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้ ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น  ได้แก่ บ้านคลองยอ หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา , รางวัลชนะเลิศประเภทศูฯย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ, รางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่มองค์กรชุมชน ดีเด่นได้แก่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเนินพิจิตร หมู่ที่ 1 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม , รางวัลชนะเลิศประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิงดีเด่น ได้แก่นางมัทา สังข์ศิริ ผู้นำ อช.ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ , รางวัลชนะเลิศประเภทครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างดีเด่น ได้แก่นายนาน ยอดช่วย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร
           ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายัง มอบโอวาทแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและสมควรได้รับการยกย่องให้สาธารณะชนได้รับทราบ