ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ทม.ควนลังจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560

ทม.ควนลังจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560


     กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองควนลัง นำโดย นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง นำชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองควนลัง จำนวน 450 คน เข้ากราบสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จากนั้นนำคณะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองควนลังเข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ และสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในชมรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนอันส่งผลดีถึงความร่วมมือด้านการทำงานระหว่างเทศบาลกับชมรมผู้สูงอายุและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา