ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิจกรรม “การเสวนาและเสนอผลงานของชุมชน”

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิจกรรม “การเสวนาและเสนอผลงานของชุมชน”ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


     วันที่ 20 สิงหาคม  2560 ณ โรงแรม TR ROCKHILL  ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลาเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยนายอนันต์  ทองลิ้นจี่  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “การเสวนาและเสนอผลงานของชุมชน”  ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กิจกรรมที่7 สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายเร่งด่วนของเทศบาล และกิจกรรมอันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เนื่องในวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุมชนครบ วาระ 4 ปี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน ผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 450 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองในทุก ๆ ด้าน  พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาชุมชนร่วมกับเทศบาลและประชาชนในชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป    ซึ่งรูปแบบการทำกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ ภาคการเสวนาในหัวข้อ “ชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มีผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย นายอนันต์  ทองลิ้นจี่  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์   นายนันทชัย  ธีรชิตกุล ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ นายนอง  ยกถาวร  ประธานชุมชนบ้านปลักธง  และนายลัภย์  หนูประดิษฐ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2554  และผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  พลศรี อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ดำเนินการเสวนาโดยอาจารย์สิทธิศักดิ์  ตันมงคล นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานของชุมชนแต่ละชุมชน ตลอดช่วงเวลาที่มีการดำรงตำแหน่ง  พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชนและผู้ช่วยกรรมการชุมชนทั้ง 30 ชุมชน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 26, 2017, 03:49:02 PM โดย adminkhaw »