ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนสุขภาพตำบล ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนสุขภาพตำบล ประจำปี 2561


     วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีนายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนสุขภาพตำบล ประจำปี 2561
     เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนสุขภาพตำบล ประจำปี 2561 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการทำความเข้าใจและแนะแนวทางในการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ให้แก่ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายหลัก เช่น ตัวแทนจากโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ หน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนการจัดบริการด้านสุขภาพ เช่น สำนักงานป้องกันโรคที่12 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สถานีตำรวจภูธรคอหงส์ และองค์กรภาคประชาชน ผู้นำชุมชน อสม. จำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากสถาบันงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ และสมาคมผู้บริโภคสงขลา มาบรรยายให้ความรู้และแนะนำแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ