ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดโครงการส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วม

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดโครงการส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการดูแลเป้าหมายมั่นคง


    วันที่ 11 ก.ย.60 ที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี จัดโครงการส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการดูแลเป้าหมายมั่นคง ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2550 เพื่อให้ประชาชนผู้ที่จะเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้และมีทัศนคติที่ดี และให้ประชาชนผู้ที่จะเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติบรูณาการให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคง โดยมีนางสาวอัจฉรา ทองตัน ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประชาชนผู้ที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้าร่วมจำนวน 245 คน
     นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนมีการสร้างสถานการณ์ก่อความไม่สงบของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐรวมทั้งปัญหาความแตกต่างด้านศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษา ความอ่อนแอด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี การแก้ปัญหาต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบในเชิงบูรณาการจากแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2558-2560 กำหนดให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ ให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม มีทัศนคติที่ดีและร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
     กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยการนำภาคประชาชนที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมคุมประพฤติได้ตระหนักว่า การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ควรนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐและได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือให้กลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข