วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชิญเที่ยว “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสงขลา”

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน. – วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ – ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ : จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมจัด “มหกรรมการค้าขายแดน ณ จังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับเครือข่ายการค้า พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย

วันที่ 1 ก.ค. 65 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสงขลา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ – ถนนธรรมนูญวิถี ในโดมติดแอร์ ใจกลางเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายพีรพัฒก์ อุทัยศรี ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

จังหวัดลงขลา จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญของไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียในพื้นที่ 3 อำเภอ คืออำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอสะเดา มีด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรบ้านประกอบ เป็นด่านการค้าสำคัญ และเป็นจังหวัดที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในปี 2564 จ.สงขลามีการค้าชายแดนและผ่านแดนกับประเทศมาเลเซีย คิดเป็นมูลค่า 619,653 ล้านบาท มากเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริมการค้าผ่านแดนได้ดำเนินการโครงการ “มหกรรมการค้าขายแดน ณ จังหวัดสงขลา” ซึ่งถือเป็น 1 ใน 8 กิจกรรมภายใต้แผนการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ปี 2565 ของกรมการค้าต่างประเทศ โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตรหลายหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ คือ (1) กรมการค้าต่างประเทศ (2) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (3) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)

และหน่วยงานภายนอกกระทรวงพาณิชย์ คือ (1) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประทศไทย และ (3) เทศบาลนครหาดใหญ่

สำหรับกิจกรรมหลักภายในงานจะประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ (1) การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานส่งออก กว่า 100 ร้านค้า ซึ่งผ่านการคัดสรรและผลิตจากนวัตกรรมเพื่อการส่งออก ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียนกวน Seri Durianบ้านบูเก๊ะ เครื่องดื่ม คราฟท์ โซดา Nirvana Hight Craft Soda น้ำยำสำเร็จรูป A Tan Premium Sauce อีกทั้งงานศิลป์วิจิตรอย่างเบญจรงค์ร่วมสมัย ที่มีการผสมผสานลวดลายทางใต้ กระเป๋าย่านลิเภาถมทองคำแท้ ที่พบเห็นได้ยากในปัจจุบันและการจักรสานกระจูด ที่ถือเป็นภูมิปัญญาด้านฝีมือที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งสินค้าแปรรูปมากมาย

(2) กิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า (OBM) ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้ กับผู้ค้าในต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ และเวียดนาม เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งออกและพัฒนาการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาตลาดและโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการต่างประเทศ

(3) การประชุมร่วมพาณิชย์จังหวัดและภาคเอกชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พลาดไม่ได้ !!! กับ “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสงขลา” มาช็อป ชม ชิม พร้อมโปรโมชั่น กิจกรรมลุ้นโซคการแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการ 30 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2565 ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ – ถนนธรรมนูญวิถี ในโดมติดแอร์ ยิ่งใหญ่ ใจกลางเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา