วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ (ร่าง) แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2568 ขั้นที่ 2

วันนี้ (24 มิถุนายน 2567) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ (ร่าง) แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2568 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ขั้นที่ 2 จัดทำแผนยุทธการหลัก ซึ่งเป็นการจัดประชุมต่อเนื่อง หลังจากมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ (ร่าง) แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2568 ขั้นการปฏิบัติดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ที่เกิดขึ้นห้วงวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม การปรับแผนในเรื่องของการแก้ไขข้อผิดพลาด การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งการทบทวนจุดอ่อน – จุดแข็ง พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลทุกหน่วยทบทวนหลังการปฏิบัติในแผนการปฏิบัติงานนั้น พร้อมทั้งมอบข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในระดับนโยบาย โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะรวบรวมข้อเสนอดังกล่าว เสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ได้รับทราบ เพื่อผลักดันการดำเนินงานในระดับนโยบาย โดยมี ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ผู้แทนสำนักปลัดกระทรวง, ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์, ผู้แทนสำนักอำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และผู้แทนหน่วยในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโดยพร้อมเพียง

สำหรับกำหนดห้วงการดำเนินการมีกำหนดการตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2567 แบ่งออกเป็น 4 ขั้นการปฏิบัติ ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ห้วงวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2567, ขั้นที่ 2 ขั้นการจัดทำแผนยุทธการหลัก ห้วงวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2567, ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดทำแผนงาน / โครงการ ห้วงวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 และขั้นที่ 4 : ขั้นการพิจารณาอนุมัติแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดขายแดนภาคใต้สำหรับห้วงเวลาการดำเนินการ จะกำหนดในภายหลังต่อไป

สำหรับกำหนดห้วงการดำเนินการมีกำหนดการตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2567 แบ่งออกเป็น 4 ขั้นการปฏิบัติ ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ห้วงวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2567, ขั้นที่ 2 ขั้นการจัดทำแผนยุทธการหลัก ห้วงวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2567, ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดทำแผนงาน / โครงการ ห้วงวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 และขั้นที่ 4 : ขั้นการพิจารณาอนุมัติแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดขายแดนภาคใต้สำหรับห้วงเวลาการดำเนินการ จะกำหนดในภายหลังต่อไป